ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NBSS20237f14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Spektroskopia HNMR związków naturalnych
Kierunek: Biotechnologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Mirosław Anioł, prof. nadzw. UP
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student definiuje główne pojęcia spektroskopii NMR – wyjaśnia pojęcia protonów równoważnych i nierównoważnych, przesunięcia chemicznego, integracji i liczenia protonów, rozczepienia sygnałów, stałych sprzężenia spinowo-spinowego, rozprzęgania spinowego – zna typowe wartości przesunięć chemicznych pospolitych związków organicznych. Umiejętności: Student wie jak rozwiązać widmo – interpretuje proste widma NMR- umie przewidzieć najważniejsze właściwości spektroskopowe związków chemicznych - z danych spektroskopowych otrzymuje właściwą lub najbardziej prawdopodobną strukturę związku.

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Student jest zdolny do wybrania najbardziej właściwego rozwiązania dla zadanego problemu analitycznego i opracowania rezultatów analizy - działa efektywnie samodzielnie i w zespole według udzielonych wskazówek.

Wymagania wstępne: Chemia organiczna

Treści kształcenia: Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego takich atomów jak 1H, 13C i 31P, 19F. Widma dwuwymiarowe1H-1H and 1H-13C NMR. Zastosowanie połączonych metod IR, UV i NMR w celu określenia budowy związków organicznych.

Literatura: Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych R.M.Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (2013). Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, Praca zbiorowa pod redakcją W. Zielińskiego i A. Rajcy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2000.

Metody oceny: Egzamin pisemny i ustny

Uwagi: