ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISS20602o14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Specjalistyczne ćwiczenia terenowe TS
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 40 / 0
Prowadzący: dr inż. Wojciech Łyczko, dr inż. Wojciech Orzepowski, dr inż. Justyna Kubicz, dr inż. Jolanta Dąbrowska, dr inż. Katarzyna Pawęska
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna podstawowe uwarunkowania techniczne, środowiskowe i ekonomiczne decydujące o lokalizacji obiektów gospodarki wodnej; zna podstawowe zasady gospodarowania zasobami wodnymi; zna zasady funkcjonowania poznanych obiektów; zna podstawowe metody ujmowania wód i oczyszczania ścieków; zna systemy ochrony przed powodzią i kompetencje struktur zarządzania kryzysowego. Umiejętności Potrafi wskazać pozytywne i negatywne aspekty funkcjonowania obiektów gospodarki wodnej; umie określić wpływ obiektu na środowisko; umie opracować ogólne wytyczne eksploatacyjne; potrafi zaproponować podstawowe zabiegi techniczne mające wpływ na właściwe użytkowanie; potrafi ocenić stan techniczny obiektu.

Kompetencje: Ma świadomość ryzyka podejmowanego w sytuacjach awaryjnych i krytycznych; poczuwa się do odpowiedzialności za oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; rozumie rolę obiektów gospodarki wodnej w rozwoju społeczeństwa.

Wymagania wstępne: Meteorologia i hydrologia, technologia wody i ścieków.

Treści kształcenia: -

Literatura: -

Metody oceny: Sprawozdanie w formie pisemnej z ćwiczeń terenowych.

Uwagi: Program przedmiotu: Zajęcia 1: Zapoznanie się ze stacją uzdatniania wody podziemnej –strefa sanitarna ujęcia, technologia uzdatniania wody podziemnej, dystrybucja wody, zabezpieczenie ujęć i postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia 2: Zapoznanie się ze stacją uzdatniania wody powierzchniowej – strefa sanitarna ujęcia powierzchniowego, technologia uzdatniania wody powierzchniowej, zabezpieczenie ujęć i postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia 3: Zapoznanie się z pracą oczyszczalni ścieków komunalnych (różnych typów) – procesy technologiczne, gospodarka osadami – odwadnianie, składowanie, produkcja biogazu i jego zagospodarowanie. Zajęcia 4: Zapoznanie się z działaniem centrum zarządzania kryzysowego- struktura, budowa sieci monitoringu, fazy zarządzania kryzysowego, reagowanie w sytuacji wystąpienia powodzi. Zajęcia 5: Zapoznanie się z pracą sztucznych zbiorników wodnych – funkcja zbiornika, zasady prowadzonej na nim gospodarki wodnej, poznanie konstrukcji poszczególnych elementów zapory, technologia realizacji robót ziemnych i betonowych, system zabezpieczenia zapór, postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia 6: Zapoznanie się z systemem zabezpieczeń przeciwpowodziowych – wały p.powodziowe, zabezpieczenia biotechniczne, konstrukcje oporowe i ścianki szczelne, przepompownie.