ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RIPS10138f14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Zarządzanie jakością w agrobiznesie
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: Dr inż. Jan Bernat
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student ma ogólną wiedzę o zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie rolnym – opisuje zjawisko powszechnego zainteresowania problematyką jakości przez podmioty gospodarcze. Zna podstawowe metody inżynierii jakości – wykazuje się znajomością terminologii z zakresu kwalitologii. Umiejętności: Student ma opanowane podstawowe metody kwalitologii – potrafi budować modele projakościowych procesów wytwarzania i użytkowania obiektów i produktów w agrobiznesie, analizuje wpływ obliczonych wskaźników i wyróżników kryterialnych na poziom jakości wyrobów i produktów.

Kompetencje: Student rozumie, że metody inżynierii jakości są kluczem otwierającym drogi do nowoczesnej gospodarki – widzi potrzebę rozwoju i wdrażania systemów zarządzania jakością we wszystkich sektorach gospodarki narodowej. Jest przeświadczony o wpływie kwalitologii stosowanej na poprawę efektów pracy każdego przedsiębiorstwa. Docenia ogromne znaczenie jakości dla każdego przedsiębiorcy.

Wymagania wstępne: Ekonomia, Teoria zarządzania

Treści kształcenia: Wiedza o zarządzaniu i jakości. Przedmiot inżynierii jakości. Metody inżynierii jakości. Budowa i zastosowanie kryterialnych wzorców jakości. Porównania jakości. Modelowanie jakości. Wykorzystanie metod inżynierii jakości w projektowaniu i optymalizowaniu przebiegu procesów produkcyjnych i usługowych w rolnictwie.

Literatura: 1. Kolman R.: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, PLACET, W-wa 2009. 2. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, W-wa 2012. 3. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, W-wa-Poznań, 1998. 4. Zalewski R.: Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE Poznań, 2002.

Metody oceny: Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: sprawdziany pisemne, dwa kolokwia, zaliczenie ćwiczeń. Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: ocena sporządzonego projektu. Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: ocena pracy indywidualnej i w grupach, umiejętności prowadzenia dyskusji, uzasadnienia swojej opinii i wnioskowania.

Uwagi: