ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BCS10413o14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Technologia Informaczjna
Kierunek: Biologia człowieka
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Jerzy Akińcza
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedya StudentŁ W1 - ma ogólną wiedzę o sprzęcie i nośnikach informacji wykorzystywanych w technologiach informacyjnych [BC1_W04, P1A_W06]. W2 - rozumie mechanizmy przetwarzania i zapisu danych informatycznych, ich uporządkowania w programach bazodanowych oraz projekcji w postaci wydruków komputerowych i prezentacji multimedialnych [BC1_W04, P1A_W06]. Umiejtności Student: U1 - zna współczesne urządzenia związane z technologią informacyjna zasady ich obsługi oraz podstawowe oprogramowanie mikrokomputerów związane z codziennym tworzeniem, gromadzeniem i przetwarzaniem danych komputerowych [BC1_U04, P1A_U03, P1A_U05].

Kompetencje: Kompetencje społeczne i postawy Student: K1 – potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role [BC1_K02, P1A_K02, P1A_K03, P1A_K08].

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Współczesne narzędzia technologii informacyjnych: edytory tekstu i grafiki, programy prezentacyjne, bazy danych. Wymiana informacji między użytkownikami sieci.

Literatura: 1. Dowolny podręcznik dot. pakietu biurowego Microsoft Office: MS Word, Excel, PowerPoint, Access. 2. Buszman Wiesław. 2001. HTML prosto do celu – ćwiczenia. Wydawnictwo RM Warszawa. 3. Gajda Włodzimierz. 2013.GIMP. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II. Wydawnictwo Helion SA Gliwice.

Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie średniej oceny 3,0 ze wszystkich założonych efektów kształcenia. Opanowanie zasad obsługi urządzeń związanych z technologią informacyjną i oprogramowania niezbędnego przy tworzeniu, gromadzeniu i przetwarzaniu danych (umiejętność – U1) umożliwi weryfikację wiedzy (W1 i W2) na 3 sprawdzianach praktycznych na komputerze (zadania i quizy). Kompetencje (K1) zostaną sprawdzone na ostatnich zajęciach na których ZESPOŁY (wszyscy członkowie pełnią swoje role w zespole i uczestniczą w realizacji tematu) przedstawią, wspólnie przygotowaną prezentację. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen. Skala ocen i procent dobrych odpowiedzi: dst. – od 55%; dst. plus – od 65%; dobry – od 70%, dobry plus – od 85%, bdb – od 90%.

Uwagi: