ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IPN10236o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Samorząd terytorialny
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 18 / 9 / 0
Prowadzący: dr Zbigniew Piepiora
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna pojęcie samorządności i jej specyfikę w kontekście ustroju konstytucyjnego kraju. Zna strukturę samorządu terytorialnego w Polsce. Rozróżnia samorządność lokalną od regionalnej i jej podmioty. Potrafi wymienić podstawowe zadania własne gminy i przedstawia ideę zadań zleconych. Zna pojęcie sieci współpracy na szczeblu samorządowym i wymienia jej przykłady w skali wewnętrznej kraju i więzi międzynarodowych. Umiejętności Potrafi rozpoznawać podmioty i instytucje w strukturze jednostek samorządu terytorialnego. Przypisuje właściwie zadania własne poszczególnym jednostkom. Posiada podstawowe umiejętności na rzecz tworzenia budżetu jednostki terytorialnej. Analizuje i ocenia sytuację społeczno- ekonomiczną na poziomie lokalnym. Analizuje i ocenia sytuację społeczno- ekonomiczną na poziomie regionalnym.

Kompetencje: Kompetencje społeczne ( postawy ) Wykazuje zrozumienie znaczenia samorządności jako formy decentralizacji i demokratyzacji państwa, a także źródła wzrostu efektywności gospodarowania. Samodzielnie gromadzi informacje umożliwiające realizację wyznaczonego zadania.

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia: Samorządność terytorialna jako kategoria. Historia i miejsce samorządności w porządku ustrojowym Polski. Typy i struktura samorządu terytorialnego. Zadania własne i zlecone. Gospodarka budżetowa. Sieci współpracy na szczeblu samorządu terytorialnego.

Literatura: − Finanse samorządu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004 r. − Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy. Tom I i II pod redakcją naukową Stanisława Dolaty. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 1998 r. − Prawo samorządu terytorialnego. Kantor Wydawniczy, Zakamycze, 1999 r. − Przedsiębiorczość, samorządność, rozwój lokalny. Z. Barczyk, J. Biniecki, A. Ochojski, B. Szczupak, Katowice 2001 r. − Samorząd terytorialny. Bogdan Dolnicki, Kantor Wydawniczy, Zakamycze 2001 r.

Metody oceny: kolokwium zaliczeniowe, poprawne i terminowe wykonywanie zleconych zadań na ćwiczeniach

Uwagi: