ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS10169o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Genetyka Populacji
Kierunek: Biologia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 25 / 0
Prowadzący: dr inż. Magdalena Zaton-Dobrowolska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student: W1 - ma wiedzę dotyczącą czynników oraz mechanizmów wpływających na genetyczną strukturę populacji [KB_W09]; W2 - opisuje wskaźniki charakteryzujące populacje pod względem genetycznym[KB_W09]; W3 - określa rodzaje zmian zachodzących w populacji, ich przyczyny oraz konsekwencje [KB_W09, KB_W18]; W4 - rozumie mechanizmy wpływające na strukturę genetyczną populacji [KB_W09]; W5 - wie w jaki sposób można na nią wpływać poprzez różne czynniki[KB_W09]. Umiejętności: Student: U1 - analizuje i interpretuje czynniki oraz mechanizmy determinujące genetyczną strukturę populacji [KB_U08]; U2 - ocenia i analizuje strukturę populacji pod względem jednego genu oraz wielu genów[KB_U08]; U3 - umie określić rodzaje i kierunki zmian zachodzących w populacji [KB_U11]; U4 - potrafi interpretować ich przyczyny i przeanalizować konsekwencje, jakie niosą one dla populacji [KB_U11, KB_U18].

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): K1 -ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie się populacji i zmian w nich zachodzących [KB_K04]; K2 -rozumie konieczność przewidywania konsekwencji podejmowanych w przyrodzie działań [KB_K02, KB_K04].

Wymagania wstępne: genetyka

Treści kształcenia: Równowaga genetyczna populacji. Frekwencja alleli i genotypów dla pojedynczego genu i wielu genów. Czynniki wpływające na zmiany frekwencje genów i genotypów w populacji. Teoria małych populacji. Wartości i zmienność cech ilościowych w populacji oraz ich selekcja. Źródła zmienności fenotypowej. Parametry genetyczne charakteryzujące populacje. Ocena wartości genetycznej. Trendy genetyczne w populacji. Dystans genetyczny między populacjami. Wskaźniki charakteryzujące locus (Het, PIC itp.)

Literatura: 1. FALCONER D.S., MACKAY F.C. 1997: Introduction to quantitative genetics. Longman, Harlow 1997; 2. ŻUK B.: Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt. PWRiL Warszawa 1973; 3. FALCONER D.S.: Dziedziczenie cech ilościowych. PWN Warszawa 1974; 4. HARTL D.L., CLARK A.G.: Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009; 5. ŻUK B., WIERZBICKI H., ZATOŃ-DOBROWOLSKA M., KULISIEWICZ Z.: Genetyka populacji i metody hodowlane. PWRiL, Warszawa 2011.

Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu:studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny egzamin w sesji egzaminacyjnej. Egzamin trwa 120 min. Jeśli egzamin nie zostanie zliczony w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym. Zaliczenie ćwiczeń: systematyczne (4 razy w miesiącu) pisemne sprawdziany na ocenę oraz dwa razy w semestrze większe sprawdziany na ocenę, dodatkowo opracowanie projektu na ocenę. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen.

Uwagi: