ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NBSS20180f15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Genomika porównawcza drożdży
Kierunek: Biotechnologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Robak, prof. nadzw.
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza Student zna organizację genomów drożdży należących do gatunków wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych. Umie wyszukiwać w najważniejszych bazach danych informacji na temat sekwencji i funkcji genów, sekwencji regulatorowych, sekwencji białek oraz dostępnej literatury z tego zakresu w celu zgłębienia wiedzy dotyczącej filogenetyki genomów i genów, nadmiarowości i syntenii genów oraz funkcjonalnej klasyfikacji genów. Umiejętności Student umie interpretować i analizować podstawowe dane dotyczące genomów drożdży. Potrafi wyszukać informacje na temat wybranego genu, genomu czy białka i wykorzystać we własnych badaniach porównawczych (np. sekwencji nukleotydowych, aminokwasowych) czy eksperymentalnych (poszukiwanie genu, białka, sekwencji regulatorowej).

Kompetencje: Student wykazuje zrozumienie i potrafi zachować dystans do ogromu danych dotyczących poznanych sekwencji genomów. Jednocześnie jest świadomy międzynarodowej współpracy w poznawaniu i zrozumieniu budowy genomów oraz sposobów regulacji różnicowania komórek i funkcjonowania organizmów.

Wymagania wstępne: biochemia, mikrobiologia, biologia molekularna, inżynieria genetyczna

Treści kształcenia: Nowoczesne podejście do zagadnień genetyki drożdży. Informatyczne metody badawcze: baza danych SGD i Genolevures. Szczegółowe omówienie genomów drożdży należących do klasy Hemiascomycetes. Analiza porównawcza genomów: ewolucja, częstotliwość występowania genów, funkcjonalna klasyfikacja genów. Opis laboratoryjnych metod analizy genomów drożdży : różnicowanie i identyfikacja szczepów.

Literatura: 1. Genomy, PWN, Warszawa 2001; 2. Genomic Exploration of the Hemiascomycetous Yeast, FEMS Letters 487, 2000; 3. Internetowe bazy: SGD, Genolevures, NCBI, PDB; 4. Materials of International Conferences on Yeast Genetic and Molecular Biology.

Metody oceny: sprawozdanie i/lub pisemny egzamin

Uwagi: