ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RESS10138o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Nauka o państwie
Kierunek: Ekonomia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: dr Monika Przybylska
Język: polski


Efekty kształcenia: WIEDZA: Student ma podstawową wiedzę o prawie konstytucyjnym i jego miejscu w systemie nauk prawnych; Posiada podstawową wiedzę o organach władzy państwowej, administracji państwowej i ich wzajemnych relacji; Ma podstawową wiedzę o systemie władzy sądowniczej. UMIEJĘTNOŚCI: Posiada umiejętności rozumienia i analizowania procesów ustrojowych, społecznych, politycznych; Posiada umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania prawa konstytucyjnego.

Kompetencje: KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Źródła prawa konstytucyjnego, zasady ustroju, prawo wyborcze, struktura Parlamentu, organy administracji państwowej, władze sądownicze, Trybunały, stany nadzwyczajne, prawa wolności, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rada Ministrów, NIK.

Literatura: Garlicki L. 2005. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa. Banaszak B. 2009. Prawo konstytucyjne, PWN, Warszawa.

Metody oceny: Wiedza: Egzamin pisemny Umiejętności: Ocena ustnych prezentacji dotyczących najważniejszych wydarzeń gospodarczych, politycznych w kraju i na świecie Kompetencje społeczne: Ocena aktywności i doboru argumentów w dyskusji dotyczących sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju

Uwagi: