ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBS20267o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Budowle wysokościowe
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna rodzaje ustrojów nośnych budynku wysokiego i ich zachowanie. Zna zagadnienia dotyczące stateczności budowli wysokościowych. Zna zasady projektowania w tym doboru modelu obliczeniowego budowli wysokościowych. Zna rozwiązania elementów konstrukcyjnych poszczególnych ustrojów nośnych budynku wysokościowego. Umiejętności: Potrafi wybrać ustrój konstrukcyjny i dobrać jego elementy odpowiednio do wysokości budowli i innych warunków konstrukcyjnych. Ocenia przydatność zastosowania do obliczeń konstrukcji nośnej modelu komputerowego i dostępnego oprogramowania AUTOCAD do wykonania rysunków konstrukcyjnych budowli wysokościowych. Potrafi określić obciążenia działające na budowle wysokościowe.

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Wprowadzenie w zagadnienia projektowania budowli wysokościowych. Obciążenia budowli wysokościowych. Klasyfikacja ustrojów konstrukcyjnych budynków wysokościowych. Czynniki wpływające na wybór ustroju nośnego. Sztywność przestrzenna i wychylenie budynku. Układy stropowe. Wprowadzenie do optymalizacji budynków wysokościowych. Konstruowanie elementów nośnych budynku. Ściany osłonowe. Posadowienie. Fundamenty budynków wysokościowych. Technologie wznoszenia budynków wysokościowych. Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych. Przykłady zrealizowanych budynków wysokościowych. Projektowanie i budowa masztów, wież i platform wydobywczych morskich.

Literatura: Kapela M. Sieczkowski J.: Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003. Łubiński M, Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe, część II, Arkady, Warszawa 1992 Pawłowski A. Z., Cała I.: Budynki wysokie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006. Taranath B. S.: Reinforced Concrete Design of Tall Buildings, CRC Press, 2009 Viswanath H. R. J. J. A., Tolloczko J. J. A. and Clarke J. N.: Multi-purpose High-Rise Towers and Tall Buildings, Taylor & Francis, Transferred to Digital Printing 2005

Metody oceny: Ocena wygłoszonego referatu, kolokwium zaliczeniowe.

Uwagi: