ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00383o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Nauki humanistyczne I (2014/15)
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński
Język: polski


Efekty kształcenia: 1.Efekty kształcenia uzyskiwane w zakresie wiedzy Student po zakończonym kursie: a) wie, czym jest etyka oraz zna jej podstawowe pojęcia i problemy; b) zna podstawowe doktryny etyczne oraz wybrane współczesne problemy etyczne (aborcja, samobójstwo, eutanazja, prawa zwierząt). 2. Efekty kształcenia uzyskiwane w zakresie umiejętności Student po zakończonym kursie: a) potrafi odróżnić etykę od moralności, etykę opisową od etyki normatywnej, normy etyczne od norm prawnych itp.; potrafi analizować i krytycznie odnosić się do tez formułowanych na gruncie rozmaitych doktryn etycznych. b) w ugruntowywaniu podejmowanych przez siebie wyborów moralnych potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę etyczną. c) w refleksji nad różnymi dziedzinami życia potrafi uwzględnić wpływ wartości etycznych.

Kompetencje: Kompetencje personalne: ma świadomość znaczenia tradycji aksjologicznej dla podejmowanych przez siebie wyborów życiowych; ma świadomość wpływu postaw moralnych na zachowania i decyzje ludzkie w różnych sferach życia; potrafi świadomie kształtować własną wrażliwość moralną, własne przekonania w oparciu o wyznawany przez siebie system wartości moralnych

Wymagania wstępne: Przedmioty humanistyczne z zakresu szkoły średniej

Treści kształcenia: Pdstawowe pojęcia etyki, natura etyki, etyka chrześcijańska, utylitaryzm, etyka postmodernistyczna, wybrane współczesne problemy etyczne.

Literatura: 1. P. Vardy, P. Grosch, Etyka, Poznań 1994. 2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001/2002. 3. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, Warszawa 1998. 4. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003. 5. J. Wolański, J. Hartman, Wiedza o etyce, Warszawa 2008

Metody oceny: Zaliczenie po każdym semestrze.

Uwagi: Przedmiot trwa dwa semestry: Nauki humanistyczne I i II.