ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IPS20243f15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Zarządzanie krajobrazem
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Piotr Krajewski
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza Student zdobywa wiedzę na temat współczesnego rozumienia i znaczenia pojęcia krajobraz oraz teoretycznych podstaw powstawania i planowania zmian w krajobrazie. Zna podstawy prawne funkcjonowania obszarów chroniących krajobraz oraz zasady i modele zarządzania krajobrazem w Polsce i na świecie. Ma wiedzę w zakresie funcji, znaczenia i zasad kształtowania zieleni na obszarach zabudowanych oraz podstawowych gatunków drzew i krzewów spotykanych w krajobrazie. Zna metody oceny krajobrazu w apekcie przyrodniczym, kulturowym i wizualnym dla potrzeb planowania zmian krajobrazu oraz zasady sporządzania studium krajobrazowego. Umiejętności Student umie zgromadzić na podstawie dostępnej literatury, mteriałów studialnych oraz badań terenowych niezbędne dane do analizy środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz wizualnego. Potrafi zidentyfikować podstawowe zagrożenia i problemy związane z planowanymi zmianami w krajobrazie oraz czynniki powodujące negatywne zmiany w krajobrazie, a także dokonać oceny aktualnego stanu krajobrazu. Potrafi zdefiniować podstawowe cele i kierunki kształtowania krajobrazu oraz sformułować wskazania dotyczące gospodarowania zasobami krajobrazu do dokumentów planistycznych. Ma umiejętność oceny i wariantowania możliwości lokalizacji inwestycji bez negatywnego wpływu na krajobraz.

Kompetencje: Kompetencje społeczne ( postawy ) Student potrafi określić swoją rolę w zespole, rozumie istotę lidera grupy oraz wspólnej odpowiedzialności za powierzone zadania. Potrafi prawidłowo zaplanować podział zadań i zespołowo dokonać oceny krajobrazu i opracować wytyczne w zakresie zarządzania krajobrazem. Posiada umiejętność publicznego przekazywania informacji oraz przekonywania do przyjętych rozwiązań. Posiada umiejętność dokonywania oceny krytycznej i wyboru najlepszych możliwych rozwiązań..

Wymagania wstępne: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią

Treści kształcenia: Różnice w rozumieniu i postrzeganiu krajobrazu. Struktura i zasoby krajobrazu. Podstawy prawne ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu oraz funkcjonowania obszarów chroniących krajobraz. Omówienie treści i znaczenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zarządzanie krajobrazem w Polsce w aspekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przykłady krajowych opracowań krajobrazowych. Modele zarządzania krajobrazem na przykładzie państw europejskich. Przyczyny i skutki powstawania negatywnych zmian w krajobrazie. Główne elementy i zasady zarządzania krajobrazem obszarów miejskich i wiejskich. Funkcje, znaczenie i zasady kształtowania zieleni na obszarach miejskich i wiejskich. Podstawowe gatunki drzew, krzewów w krajobrazie Polski. Metody waloryzacji krajobrazu oraz oceny zmian krajobrazu dla potrzeb planowania przestrzennego.. Ochrona i kształtowanie krajobrazu jako element ocen oddziaływania na środowisko. Przewidywanie zmian krajobrazowych w zarządzaniu przestrzenią. Oceny wpływu inwestycji na krajobraz. Monitoring zmian w krajobrazie.

Literatura: Bajerowski T. (red.), 2007, Ocena i wycena krajobrazu, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn. Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novak Z., 1981, Architektura krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków. Chmielewski T.J., 2012, Systemy krajobrazowe. Struktura – funkcjonowanie – planowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja, 2000, Dz.U. Nr 14, poz. 98 z dnia 29 stycznia 2006. Kistowski M., 2007, Metoda delimitacji i oceny wartości wizualno-estetycznej jednostek krajobrazowych i jej zastosowanie dla obszaru województwa pomorskiego, [w:] Ostaszewska K. (red.) Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Pietrzak M., 1998, Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Sas–Bojarska A., 2007, Przewidywanie zmian krajobrazowych w gospodarowaniu przestrzenią, Przedsiębiorstwo Prywatne WIB, Gdańsk. Swanwick C., 2004, Topic Paper 6: Techniques and criteria for judging capacity and sensitivity, The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage. Żarska B., 2005, Ochrona krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Metody oceny: Metody oceny: zaliczenie dwóch projektów, pisemne zaliczenie treści wykładów.

Uwagi: