ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NTSS10169o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Marek Szołtysik
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: Po zakończonym kursie student definiuje system zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000, zwłaszcza ISO 9001. Opisuje podstawy europejskiego prawa żywnościowego ujętego w najnowszych zarządzeniach UE, odtwarza podstawy audytowania zgodnie z normą ISO 19011. Rozróżnia treści norm 22000 w aspekcie łańcucha produkcyjnego. Identyfikuje podstawy kompleksowego zarządzania jakością, w tym TQM i sześć sigma. Umiejętności: Student może wyszukiwać i stosować treści norm z serii ISO 9001, 19011 i 22000 w przygotowaniu projektów. Na poziomie ogólnym opracowuje dokumentację systemu zarządzania jakością i dokumentację dobrych praktyk (GMP/GHP) oraz HACCP.

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Student posiada aktywną podstawę w zespołach projektujących i wdrażających systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w jednostkach organizacyjnych związanych z produkcją i dystrybucją żywności. Posiada świadomość działań przy wykonaniu projektu, w tym dokumentacji systemu.

Wymagania wstępne: Wiedza w zakresie produkcji surowców żywnościowych i jego przetwórstwa, podstawowa wiedza ekonomiczna z zakresu mikro i makroekonomii oraz marketingu i zarządzania. Podstawowa wiedza z zakresu mikrobiologii i higieny.

Treści kształcenia: Omówienie treści norm ISO 9000, 9001, 19011 oraz ich interpretacja w aspekcie zarządzania jednostką organizacyjną. Najważniejsze zasady kompleksowego zarządzania. Metody oceny SZJ. Omówienie i interpretacja rozporządzeń UE w zakresie prawa żywnościowego. Norma ISO 22000 oraz zasady GMP/GHP, HACCP. Łańcuch produkcji żywności z uwzględnieniem monitoringu.

Literatura: 1. Hamrol A., 2007. Zarządzanie jakością z przykładami. PWN Warszawa. 2. Karaszewski R., 2009. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOiK „Dom Organizatora”. Toruń. 3. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa; 4. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sikory, 2009. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 5. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sikory, 2010: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków Tom I i II.6. Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2010. Nowa era innowacji. Wydawnictwa profesjonalne PWN Warszawa; 7. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Trziszki, 2009. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; 8. Bieżąca literatura z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, w tym; Żywność, Przemysł Spożywczy, Jakość, ABC Jakości itp.Ekonomicznego w Krakowie; 5. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sikory, 2010: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków Tom I i II.6. Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2010. Nowa era innowacji. Wydawnictwa profesjonalne PWN Warszawa; 7. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Trziszki, 2009. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; 8. Bieżąca literatura z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, w tym; Żywność, Przemysł Spożywczy, Jakość, ABC Jakości itp.

Metody oceny: Egzamin pisemny (testowy).

Uwagi: Kurs realizowany techniką kształcenia na odległość (e-learning)