ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IPS20228o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Seminarium dyplomowe: Zarządzanie przestrzenią
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Szymon Szewrański
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych orazmodelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.Ma wiedzę dotyczącą prowadzenia badań naukowych, zna zasady pisania prac i artykułów naukowych, zna zasady prowadzenia analizy statystycznej uzyskanych wyników. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej. Umiejętności: Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z stosowaniem metody badawczej. Potrafi planować i prowadzić badania, posiada umiejętność argumentowania w dyskusji oraz uzasadniania własnego stanowiska, potrafi w przejrzysty sposób zreferować wyniki przedstawione w pracy, potrafi odnieść się do uwag słuchaczy.

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;potrafi poprawiać błędy popełniane w czasie prezentacji oraz w trakcie dyskusji.

Wymagania wstępne: Zaliczenie seminarium z poprzedniego semestru

Treści kształcenia: Metody badań naukowych.Analiza publikacji dobranych do podjętych przez studentów tematów prac magisterskich. Formy prezentacji wyników –praca w grupach, w części treść zajęć wyznaczone przez tematy prac dyplomowych seminarzystów. Studenci opracowują część badawczą związaną z realizacją swoich prac magisterskich, indywidualnie prezentują zaawansowane już prace, referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i interpretacji, przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, biorą czynny udział w dyskusji nad wynikami prac magisterskich.

Literatura: Bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów

Metody oceny: Warunkiem zaliczenia I semestru jest sformułowanie tematu pracy, zreferowanie literatury przedmiotu oraz przedstawienie planu pracy.

Uwagi: