ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IAN20170o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Lech Nowak, dr inż. Maciej Piotrowski, dr inż. Paweł Szyszkowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu zna: kierunki i sposoby rekultywacji i zagospodarowania w zależności od uwarunkowań i potrzeb lokalnych, rodzaje elementów rekultywacji technicznej oraz rodzaje roślinności stosowanej w rekultywacji. Umie określić sposób i kierunek rekultywacji dla różnych typów składowisk odpadów; dobrać roślinność, wie jakimi metodami prowadzić rekultywację, zagospodarowanie oraz pielęgnowanie zrekultywowanego terenu. Potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu przedmiotu przy opracowaniu konkretnych projektów.

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia:  Podstawy prawne rekultywacji i zagospodarowania składowisk odpadów. Podstawowe pojęcia dotyczące zagospodarowania i rekultywacji.  Ogólna klasyfikacja składowisk. Ogólna charakterystyka składowisk pod kątem zgromadzonego na nich materiału, ukształtowania składowisk i innych cech mających wpływ na rekultywację i zagospodarowanie. Wpływ eksploatowanych i niezrekultywowanych składowisk na środowisko. Cele i kierunki rekultywacji i zagospodarowania składowisk. Miejsce i funkcja zrekultywowanego składowiska w krajobrazie. Zagospodarowane składowisko jako element architektury krajobrazu.  Ogólne zasady rekultywacji. Rekultywacja techniczna. Kształtowanie składowisk i przyległych terenów w zależności od celu, kierunku rekultywacji, typu składowiska i innych czynników. Techniki i materiały stosowane w rekultywacji.  Zabudowa biologiczna składowisk. Sukcesja naturalna. Bioindykatory. Ogólne zasady doboru roślin do rekultywacji.  Zabezpieczanie skarp przed erozją (zabiegi techniczne i biologiczne, dobór materiałów i roślinności).  Dobór roślinności trawiastej i motylkowej do rekultywacji i zagospodarowania. Charakterystyka gatunków pod kątem zastosowania w różnych warunkach siedliskowych oraz kierunki zagospodarowania.  Dobór roślinności krzewiastej i drzew do rekultywacji. Charakterystyka gatunków pod kątem zastosowania w różnych warunkach siedliskowych oraz kierunki zagospodarowania.  Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów komunalnych.  Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk powydobywczych górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk powydobywczych górnictwa rud metali (żelaza, miedzi).  Rekultywacja i zagospodarowanie terenów oraz składowisk powstających przy wydobyciu siarki. Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów z zakładów energetycznych.  Rekultywacja i zagospodarowanie terenów oraz składowisk powstających przy wydobyciu surowców skalnych (wyrobiska piasku podsadzkowego, górnictwo kruszyw naturalnych, górnictwo surowców plastycznych, górnictwo skał zwięzłych).  Monitoring składowisk zrekultywowanych i zagospodarowanych – ogólne zasady rozmieszczenia punktów monitoringowych, pobieranie prób, analiza wyników, raportowanie.

Literatura:  Bukowski Z., Jerzmański J., Malicka M., Szyszkowski P., Turska D.: Poradnik. wydawanie decyzji administracyjnych w obszarze gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2005.  Chmura K., Rojek S, Trybała M.: Technologia produkcji rolniczej. AR Wrocław 1997.  Czyż, Gos, Kitczak, Trzaskoś: Skrypt do ćwiczeń z łąkarstwa, Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szczecin 2000,  Maciak F.: .chrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa 2003.  Małachowicz E: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej., Wrocław 1994.  Matuszkiewicz W.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski”, PWN, Warszawa 1981.  Nowak L.: Rolnictwo. Działy wybrane. AR Wrocław, 1997.  Oleszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów. LEM Projekt, Kraków 1999.  Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Ochrona i rekultywacja gruntów. Inżynieria Ekologiczna nr. 1, Warszawa 2000.  Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Ochrona i rekultywacja gruntów. Inżynieria Ekologiczna nr. 3, Warszawa 2001.  Poradnik gospodarowania odpadami. Red. K. Skalmowski, Wyd. Verlag Dashöofer, wydawnictwo uaktualniane.  Poradnik. Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo – wodne składowisk odpadów stałych. Praca zbiorowa pod redakcją P. Szyszkowskiego. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000.  Praca zbiorowa pod red. M. Żygadło: Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. PZiTS, Poznań 2001.  Praca zbiorowa pod redakcją. R. Czuby: Nawożenie mineralne roslin uprawnych. Zakłady Chemiczne Police. Police 1996.  Prończuk J.: Podstawy ekologii rolniczej, PWN, Warszawa 1982.  Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.  Rosik – Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. PWN, Warszawa 2000.  Rutkowska B., Hempel, A.: Trawniki, PWRiL, Warszawa 1986.  Rutkowska B.: Atlas roślin łąkowych i pastwiskowych, PWRiL, Warszawa 1984.  Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia. Wyd. Naukowe PWN, wyd. 2000.  Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Praca zbiorowa pod red. Marii Żygadło. PZIiTS, oddział w Poznaniu, Poznań 2001.  Witt R.: Przewodnik krzewy. Multico, 1997.  Włodarczyk S.: Botanika łąkarska, PWRiL, Warszawa 1984.

Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji i obrony projektu rekultywacji składowiska.

Uwagi: