ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS20360f15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Najnowsze Osiągnięcia w Genetyce
Kierunek: Biologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 0
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Joanna Szyda
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student: W1 - posiada wiedzę pozwalającą na interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych [KB2_W01]; W2 - zna metodologię badań obowiązującą w naukach przyrodniczych [KB2_W01]; W3 - formułuje hipotezy badawcze oraz rozwiązuje podstawowe problemy naukowe [KB2_W01]; W4 - wie jak stworzyć interesującą prezentację multimedialną [KB2_W01]. Umiejętności: Student: U1 - na podstawie analizy zebranych danych formułuje i interpretuje wyniki wykonywanych zadań badawczych. Porównuje je z innymi źródłami. Wyciąga odpowiednie wnioski i formułuje odpowiednie sądy [KB2_U04]; U2 - posiada umiejętność przygotowania atrakcyjnego medialnie wystąpienia i prezentowania w języku polskim i obcym szczegółowych wyników swoich badań lub badań innych autorów w zakresie biologii. W tym celu wykorzystuje odpowiedzialnie polskie i obcojęzyczne źródła informacji naukowej, w tym elektroniczne. Krytycznie ocenia wiarygodność tych źródeł i odpowiednio je dobiera. Własne poglądy konfrontuje z innymi i umiejętnie je dyskutuje wykorzystując terminologię naukową w zakresie biologii. [KB2_U05]; U3 - biegle wykorzystuje fachową literaturę naukową z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych w języku polskim i w języku angielskim [KB2_U06]; U4 - potrafi posługiwać się językiem obcym specjalistycznym z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych na poziomie wyższym od B2 [KB2_U10];

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Student: K1 - jest chętny do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych i świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie [KB2_K01]; K2 - aktywny w podnoszeniu swoich kwalifikacji na drodze kursów i szkoleń specjalistycznych a także studiowania specjalistycznego piśmiennictwa [KB2_K01]; K3 - potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób [KB2_K01].

Wymagania wstępne: język angielski, genetyka, podstawy bioinformatyki

Treści kształcenia: bioinformatyka, genetyka

Literatura: 1. Publikacje w wiodących czasopismach naukowych dotyczące genetyki i bioinformatyki: Journal of Applied Genetics, Genetics, BMC Genetics, BMC Bioinformatics, BMC Genomics, PLOS One, PLOS Genetics, Bioinformatics

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: Na podstawie punktów zdobywanych przez studentów podczas ćwiczeń. Obecność na ćwiczeniach i wykładach jest obowiązkowa. Zaliczenie przedmiotu: studenci posiadający zaliczenie ćwiczeń automatycznie uzyskują zaliczenie przedmiotu.

Uwagi: Realizacja przedmiotu wymaga od studentów biernej i czynnej umiejętności posługiwania się językiem angielskim.