ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IWS10203o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Seminarium dypolomowe
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, prof. nadzw., dr hab. inż. Romuald Żmuda
Język: polski


Efekty kształcenia: Zna główne założenia prawa autorskiego oraz źródła informacji naukowej; zna podstawy metodologiczne rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej; wie na czym polegają badania naukowe i jakie są rodzaje prac naukowych; wie jaki jest układ pracy dyplomowej o charakterze inżynierskim oraz pracy o charakterze naukowym. Umiejętności Umie stosować przepisy prawa autorskiego; potrafi wykorzystać źródła informacji naukowej; potrafi rozróżniać problemy o charakterze inżynierskim i naukowym; umie sformułować cel pracy i określić środki niezbędne do jego realizacji; umie prezentować własne materiały w formie dłuższej wypowiedzi; posiada umiejętność uczestniczenia w dyskusji naukowej.

Kompetencje: Rozumie, że wyniki działalności inżynierskiej są uzależnione od rozpoznania problemów, zastosowania odpowiednich metod ich rozwiązywania i właściwej interpretacji uzyskanych wyników.

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Prawo autorskie, źródła informacji naukowej, plagiat. Wymagania dotyczące prac inżynierskich. Ogólne zasady pisania pracy inżynierskiej: technika pisania, styl i forma pracy. Przedstawienie koncepcji realizacji pracy inżynierskiej w formie krótkiego referatu. Omówienie, na podstawie przeglądu literatury, dotychczasowych osiągnięć praktycznych i naukowych w zakresie tematyki pracy.

Literatura: 1. Kenny P.: Panie Przewodniczący, Panie, Panowie.... Przewodnik po sztuce i technice wystąpień publicznych ułożony specjalnie dla inżynierów i prac. nauki. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995. 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83. 3. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. III poprawione i uzupełnione. PWN Warszawa, 1998, 2003. 4. Zaczyński W. P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Wyd. „Żak”, Warszawa, 1995. 5. Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ART., Bydgoszcz, 1997.

Metody oceny: zaliczenie semestru na podstawie oceny przedstawionych prezentacji

Uwagi: