ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS20281o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Satelitarne techniki pomiarowe
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Jarosław Bosy prof. nadzw.
Język: polski / angielski
The course in English will be available if a minimum of 6 students sign up for a group.

Efekty kształcenia: Wiedza: Zna sposoby wykorzystania technik satelitarnych i kosmicznych w realizacji geodezyjnego układu odniesienia. Zna szczegółowo metody zakładania geodezyjnych osnów podstawowych i szczegółowych technika satelitarną GNSS. Zna metody precyzyjnego opracowania danych GNSS, w szczególności eliminacji lub redukcji błędów. Zna metody działania serwisów pozycjonowania w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemów GBAS i SBAS. Umiejętności : Potrafi w sposób optymalny wybrać punkty nawiązania, stacje permanentnych GNSS do realizacji osnowy geodezyjnej. Potrafi samodzielnie zaprojektować sieć GNSS, opracować wyniki pomiaru i ich analizę dokładnościową. Potrafi realizować prace geodezyjne z wykorzystaniem systemów GBAS zarówno w trybie postprocessingu jak i w czasie rzeczywistym. Kompetencje społeczne ( postawy ): Ma świadomość właściwej metody opracowania danych GNSS jak i sposobu realizacji pomiaru geodezyjnych z wykorzystaniem techniki GNSS. Ma świadomość roli geodezyjnych technik satelitarnych w różnych dziedzinach gospodarki. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego problemu inżynierskiego.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: geodezja wyższa i satelitarna, geodezja satelitarna, rachunek wyrównawczy

Treści kształcenia: Globalny system odniesienia ITRS i jego realizacja technikami satelitarnymi. Europejski system odniesienia ETRS i jego realizacja technikami satelitarnymi. Układy współrzędnych obowiązujące w Polsce realizowane technikami satelitarnymi. Technika satelitarna GPS w realizacji osnów i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Planowanie obserwacji GPS (Global Positioning System). Projektowanie sieci satelitarnych GPS. Wybór stanowiska pomiarów GPS, program obserwacji. Strategie wykonywania obserwacji GPS. Opracowanie obserwacji satelitarnych. Koncepcja aktywnej zintegrowanej sieci geodezyjnej opartej o techniki satelitarne. ASG-EUPOS – wielofunkcyjny system pozycjonowania satelitarnego w Polsce. Rozwój geodezyjnych technik satelitarnych

Literatura: 1. Czarnecki K., Geodezja współczesna. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. 2. Kleusberg A, Teunissen P. J. G, GPS for Geodesy 2nd edition. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York. 1998 3. Hofmann-Wallenhof B., Lichtenegger H., Collins J., GPS Theory and Practice Fifth revised edition. Springer-Verlad Wien New York 2001 4. Specht C., System GPS, Biblioteka Nawigacji nr 1, Wydawnictwo Bernardinium, Pelpin 2007 5. Lamparski, J. Navstar GPS od teorii do praktyki. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001 6. Seeber, Satelitte Geodesy 2nd Edition. Walter de Gruyter Berlin New York 2003. 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Metody oceny: wykonanie i zaliczenie czterech projektów i egzamin pisemny

Uwagi: