ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RIPS20131o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Henryk Łabędzki
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student/studentka rozpoznaje podstawy teoretyczne human resources. Definiuje wyznaczniki profesjonalizacji działań HR. Zna różnorodne metody i techniki HR, potrafi wskazać różnice pomiędzy nimi. Dobiera metody i techniki adekwatne do sytuacji zadaniowej. Wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe oraz wskazuje na następstwa podejmowanych działań HR. Analizuje i porównuje relacje pomiędzy elementami strategii HR. Tworzy plany działania, proponuje zestawy alternatywnych działań. Proponuje pisemne lub ustne rozwiązania problemów prezentowanych w ramach case studies. Ocenia rolę human resources w budowaniu kapitału ludzkiego oraz spójnym funkcjonowaniu organizacji. Tworzy unikalny plan działań human resources w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji: rekrutacja, motywacja, ocena pracownicza, rozwój kadr itd. Umiejętności: Student/studentka używa rozmaite metody human resources. Posługuje się technikami HR dopasowanymi do kolejnych etapów tworzenia strategii rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji. Określa metody pomiaru efektywności własnych działań. Stosuje podstawowe regulacje prawne prawne (kodeks pracy) w praktyce działań HR. Demonstruje wybrane techniki komunikowania, przedstawia efektywną prezentację planu własnych działań w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji. Tworzy innowacyjny plan rozwoju zawodowego dla pracowników organizacji.

Kompetencje: Student/ studentka deklaruje chęć otrzymywania informacji z zakresu human resources. Aktywnie uczestniczy we własnym procesie uczenia się, zdobywając dodatkowe informacje gruntujące wiedzę i umożliwiające dalszy rozwój umiejętności. Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia się. Podkreśla rolę wartości uniwersalnych oraz określa wartość informacji. Akceptuje istniejące standardy etyczne w obszarze human resources. Docenia rolę poufności i zaufania wzajemnego w relacji pracownik-dział human resources-pracodawca. Potrafi dokonać zestawienia różnych wartości, informacji i pomysłów, lokując je we własnym schemacie aksjologiczno-poznawczym. Potrafi pracować w zespole, przyjmując role osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania. Aktywnie uczestniczy w dyskusji z kolegami i nauczycielem akademickim w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne: Nauki humanistyczne w zakresie szkoły średniej. Pożądane – ukończone kursy z zakresu zarządzania i/lub komunikowania.

Treści kształcenia: Budowanie efektywnego systemu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Aspekty społeczno-kulturowe: wielokulturowość oraz globalizacja versus lokalność. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Strategie personalne. Metodologia rekrutacji: dokumenty aplikacyjne (Europass). Social media w procesie rekrutacji i derekrutacji. Strategie personalne. Metodologia rekrutacji: rozmowa kwalifikacyjna i niekonwencjonalne metody selekcji kandydatów. Budowanie zespołu pracowniczego, role zespołowe. Organizacja pracy kierowniczej; przywództwo a kierowanie. Opis stanowiska pracy i podstawowa dokumentacja pracownicza. Systemy motywacyjne i motywowanie pracowników. Zarządzanie kompetencjami. Profile kompetencyjne. Wartościowanie pracy i konstruowanie systemów wynagrodzeń. Szkolenia i rozwój personelu. Programy rozwoju zawodowego i kreowanie ścieżek kariery. Systemy ocen pracowników i metodologia ich tworzenia. Partycypacja i metody grupowego podejmowania decyzji. Nowe trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Literatura: 1. Anderson D. & Anderson M., Coaching That Counts - Harnessing the Power of Leadership. Coaching to Deliver Strategic Value, Elsevier/Butterworth-Heinemann, Amsterdam 2005. 2. Brockbank W., Ulrich D., Tworzenie wartości przez dział HR, Warszawa 2008, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA. 3. Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2008. 4. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, CoachWise Model Akredytowany przez International Coach Federation, AIP, Warszawa 2009. 5. Hargrove R., Masterful Coaching, John Wiley & Sons, San Francisco 2003 (Revised Edition). 6. Juchnowicz M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Warszawa 2009, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA. 7. Kabaj M., Partycypacyjny system wynagrodzeń – w kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej produktywności i godziwej płacy, Warszawa 2003, IPISS. 8. Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, pr. zbior. pod red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2006. 9. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 10. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wyd. Marina, Wrocław 2007. 11. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2007. 12. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 13. Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008. 14. Smółka P., Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera, Wyd. One Press, Gliwice 2007. 15. Zarządzanie kadrami (podręcznik), red. T. Listwan, CH Beck, Warszawa 2006. 16. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Warszawa 2006, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA

Metody oceny: Końcowa ocena z wykładów stanowi składową punktacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Jej elementami są: aktywność studenta na zajęciach – 5% (wiedza merytoryczna wynikająca z zapoznania się studenta z literaturą przedmiotu, odzwierciedlająca się w jego udziale w dyskusjach tematycznych), przygotowanie zespołowego projektu strategii personalnej – 45% (jako forma sprawdzenia umiejętności zdobytych podczas prezentowanych na zajęciach case studies), kompetencje społeczne – 10% (zdolności interpersonalne, kreatywność, przywództwo, kompetencje organizacyjne, odporność na stres, asertywność, etyka, postawa wobec przedmiotu), kolokwium (test) – 40%, na który składają się pytania zamknięte i otwarte. Wymagany poziom niezbędny do zaliczenia: 70%.

Uwagi: Możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w formie tutoringu dla max 5 studentów, którzy zadeklarują swój systematyczny udział w tutorialach (tutoring stanowi alternatywę zaliczeniową dla przedmiotu i będzie stosowany tylko w przypadku utworzenia się, zgodnej z wymogami uczelnianymi, grupy fakultatywnej dla przedmiotu).