ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: OŹES10082o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Automatyka
Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: Dr hab. inż. Deta Łuczycka
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: ma elementarną wiedzę w zakresie elementów, układów i systemów automatycznej regulacji stosowanych w inżynierii rolniczej (R1OŹE_W11) posiada wiedzę umożliwiającą samodzielny dobór typowej aparatury automatycznej regulacji oraz orientuje się w zakresie istniejących na rynku rozwiązań technicznych. (R1OŹE_W11, R1OŹE_W15) Umiejętności: opanowany zakres wiadomości z dziedziny automatyki umożliwia zrozumienie tekstów technicznych i schematów z tego zakresu oraz prowadzenie uzgodnień technicznych ze specjalistami automatykami (R1OŹE_U02, R1OŹE_U03) posiada praktyczne umiejętności umożliwiające samodzielny dobór typowej aparatury pomiarowej oraz automatycznej regulacji (R1OŹE_U03, R1OŹE_U11) potrafi pod nadzorem wykonać proste zadania badawcze i projektowe (R1OŹE_U12)

Kompetencje: Kompetencje społeczne: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się wynikającą z szybkiego postępu techniki i technologii w zakresie technik pomiarowych i sterowania (R1OŹE_K01) potrafi pracować w małym zespole laboratoryjnym oraz kierować nim ponosząc odpowiedzialność za realizacje postawionego zadania ( R1OŹE_K04)

Wymagania wstępne: Matematyka, fizyka, elektrotechnika

Treści kształcenia: Opis matematyczny obiektów i układów automatyki. Zasady kodowania i przesyłania sygnałów. Komputerowe sterowanie pomiarem. Czujniki, przetworniki, mierniki i rejestratory wielkości fizycznych. Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w inżynierii rolniczej.

Literatura: Bubnicki Z. 2005 Teoria i algorytmy sterowania WN PWN Warszawa Dębowski A. 2008: Automatyka. Podstawy teorii WNT Głocki W. 2008 Układy cyfrowe WSiP Grzybek A., Grzybek S. 2009 Urządzenia i systemy mechatroniczne – cz 1 i 2 Rea Kostro J. 2007: Elementy , urządzenia i układy automatyki WSiP Piotrowski J. 2009: Pomiary. Czujniki pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego WNT

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń po semestrze 6 - na podstawie kartkówek i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny i ustny

Uwagi: Ćwiczenia są prowadzone w formie laboratoryjnej w zespołach 2-osobowych