ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BSRS10012o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Genetyka ogólna I
Kierunek: Biotechnologia stosowana roślin
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Heneryk Bujak, dr hab. Renata Galek, dr Kamila Nowosad
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student opisuje procesy genetyczne. Posiada wiedzę na temat podstawowych technik, narzędzi i urządzeń badawczych stosowanych w badaniach genetycznych. Definiuje podstawowe terminy genetyczne. Umiejętności: Student potrafi analizować molekularne i komórkowe mechanizmy funkcjonowania organizmów roślinnych. Posiada umiejętność poszukiwania informacji w bazach danych, wykorzystuje specjalistyczną terminologię w języku polskim. Potrafi rozwiązać zaistniałe problemy zawodowe oraz ma świadomość samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Kompetencje: Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych. Poczuwa się od odpowiedzialności za powierzony mu sprzęt i aparaturę.

Wymagania wstępne: Botanika, chemia, biologia komórki

Treści kształcenia: Podstawy dziedziczenia cech. Współdziałanie genów. Sprzężenie genów, lokalizacja genów na chromosomach, mapy genetyczne. Dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią. Dziedziczenie cech ilościowych, dziedziczenie w populacjach. Cytologiczne podstawy dziedziczenia. Podziały komórkowe. Molekularne podstawy dziedziczenia. Mutacje genowe, chromosomowe i genomowe. Dziedziczenie pozachromosomowe.

Literatura: Kosowska B. i in. 2008. Genetyka ogólna. Wyd. UP we Wrocławiu Passarge E. 2007. Genetyka ilustrowany przewodnik. Wyd. Lek. PZWL Winter P. C., Hickey G. I., Fletcher H. L. 2004. Genetyka. Wyd. Nauk. PWN Warszawa Węgleński P. (red) 2008. Genetyka molekularna. Wyd. Nauk. PWN Warszawa Jassem M. 1999. Genetyka: podręcznik dla studentów rolnictwa. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz. Tarkowski Cz.1999. Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo. Wyd. AR Lublin. Muszyński S. 1993. Podstawy genetyki dla rolników. Wyd. SGGW Warszawa.

Metody oceny: Wiedza Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie pisemne części wykładowej; zasób wiedzy do zaliczenia 60%. Na ocenę przedmiotu wpływa w 50% zaliczenie ćwiczeń, i w 50% zaliczenie ćwiczeń Umiejętności Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia genetyczne. Kompetencje społeczne Ocena efektów pracy w zespole.

Uwagi: