ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IAS10339o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (II)
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Monika Ziemiańska, mgr inż. Aleksandra Machowska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: - student uzupełnia wiedzę na temat budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem środków technicznych i materiałowych (zgodnie z treściami kształcenia) - potrafić określić i rozpoznać podstawowe problemy związane z ochroną roślin (szkodniki, szkody, niedobory pokarmowe roślin) - zna podstawowe zasady projektowania przestrzeni i potrafi sprawie weryfikować możliwość realizacji planowanych zamierzeń - student umie podjąć decyzję zmieniającą zakres działań w budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu Umiejętności: - umie prawidłowo określić stan wyjściowy projektowanego obszaru i zaproponować odpowiednie jego zagospodarowanie - jest przygotowany do oceny prawidłowości wykonywanych prac związanych z realizacją obiektów architektury krajobrazu. - doskonali umiejętności z zakresu drobnych prac ogrodniczych (zajęcia terenowe) - student doskonali umiejętności w zakresie dot. wyboru, jakości materiału szkółkarskiego (zajęcia terenowe u producenta materiału szkółkarskiego)

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): - jest świadomy złożoności procesu inwestycyjnego, współpracy branż współpracujących m.in. z architektem krajobrazu - jest świadomy szerokiego zakresu prac w architekturze krajobrazu (od realizacji ogrodu przez skwery, parki, zieleń towarzyszącą na aranżacji szatą roślinną wnętrz) - jest świadomy odpowiedzialności podejmowanych decyzji w procesie inwestycyjnym związanym z architekturą krajobrazu, oraz konsekwencji wynikających z nieprawidłowo zrealizowanych działań.

Wymagania wstępne: Szata roślinna i fauna, Budownictwo ogólne i materiały budowlane w arch. kraj., Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (I-V), Biologia roślin, Prawo, ekonomia i zarządzanie, Urządzenia techniczne do pielęgnacji, Geodezja. Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (I)

Treści kształcenia: Celem przedmiotu Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu jest przygotowanie studenta do realizacji inwestycji w zakresie budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu o różnym stopniu skomplikowania. Omawiane są operaty pielęgnacyjne, m.in. pielęgnowanie szaty roślinnej i wód otwartych, budowa, kształtowanie, ochrona i zabezpieczenie terenów zieleni miejskiej, zagrożenia, środki prawne i organizacyjne. Obszerny blok wykładowy to podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. Podstawy prawne stosowania środków ochrony roślin, używanie, konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin pielęgnowanie drzew, diagnostyka uszkodzeń korony, pnia, zapobieganie uszkodzeniom w obrębie korzeni i pnia. Nadzory inwestorskie nad realizowanymi pracami przy budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Przesadzanie drzew, proces przygotowawczy i aklimatyzacja, metody przesadzania drzew. Systemy nawadniające i odwadniające w architekturze krajobrazu (w tym automatyczne systemy nawadniające na terenach zieleni). Urządzanie terenów zieleni w krajobrazie otwartym.

Literatura: Literatura: (podstawowa i uzupełniająca) - M. i M. Siewniak, Cięcie drzew, krzewów i pnączy. Wyd. MTUiOD, 2009r. - Gadomska E., Gadomski K. , B. Fortuna – Antoszkiewicz, Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. (cz. I, II, III) , Wydawnictwo: Hortpress, 2005r., 2007r. - Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni. PWSZ, Warszawa 1985 - Brzywczy Kunińska Z., Wiwatowski L. Budowa i konserwacja terenów zieleni. PWSZ Warszawa - Bartosiewicz Z., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni PWSZ Warszawa. - Hellwig Z. Byliny w parku i ogrodzie. Wydawnictwo: PWRiL, Warszawa 1970 - Białobok S. Życie drzew w skażonym środowisku. Warszawa – Poznań. - Skup A. Pielęgnacja i ochrona drzew. Prudnik 1995 (zaktualizowane w 2006) - Claus Matthesck, Helge Breloer, Field guide for Visual Tree Assessment (VTA), Arboriculture Jurnal 1994, Vol. 18, 1-23s., Great Britain - M. Suchocka. W Człowiek I Środowisko 36 (1-2) 2012 Zalety i ograniczenia stosowania wizualnej metody oceny drzew (VTA) jako odpowiedzi na problem związane z zagrożeniami powodaowanymi przez drzewa miejskie. - G. Łabanowski, L. Orlikowski, G. Soika, A. Wojdyła, M. Korbin: Ochrona ozdobnych pnączy, Ochrona róż, Ochrona roślin wrzosowatych, Ochrona ozdobnych krzewów liściastych, Ochrona drzew i krzewów liściastych, wydawnictwo Plantpress, Kraków 2001r. - M. Forrest. Landscape trees and shrubs. Selection, use and management. Wallingfort, 2006. - M. Siewniak, D. Kusche. Baum pflege heute. Berlin 1994. - Alex L. Shigo. Modern arboriculture. a system approach to the care of trees and their associates. Durham USA, 2003

Metody oceny: Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń: pozytywne zaliczenie każdego z bloków ćwiczeniowych na podstawie oddanych prac: - blok pierwszy oceniany jest na podstawie sporządzonej dokumentacji: programu funkcjonalno-użytkowego dla terenu inwestycji (wybrany zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej) oraz wyceny realizacji zadania - blok drugi oceniony na podstawie sporządzonej wizualnej oceny kondycji drzewa zgodnie z metodą VTA aut. Clausa Matthencka; opracowanie indywidualne dla wybranego problematycznego drzewa (pomnik przyrody), - blok trzeci: zajęcia w terenie tj. prace pielęgnacyjne na drzewach i krzewach oraz wyjazd do szkółki produkującej materiał roślinny (ARBOEKO – Czechy) zaliczenie wykładów: egzamin pisemny

Uwagi: kontynuacja kursu: Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu I z semestru 5.