ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NZCS10056f15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Zarządzanie jakością w zakładach żywienia zbiorowego
Kierunek: Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: dr inż. Dagmara Orzeł
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student zna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem jakością żywności i żywienia. Student identyfikuje zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne w procesie produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, ich przetwarzania, dystrybucji i przechowywania. Student zna systemy zapewniania bezpieczeństwa żywności (m. in. system HACCP oraz zasady GMP i GHP w zakładach żywienia zbiorowego). Student posiada wiedzę z zakresu europejskiego prawa żywnościowego w aspekcie bezpieczeństwa i systemów zarządzania jakością żywności. Umiejętności: Student ocenia i interpretuje ryzyko zagrożenia związane z występowaniem zanieczyszczeń w żywności dla bezpieczeństwa konsumenta. Student posługuje się systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności. Student wykorzystuje zasady kontroli bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności w zakładach żywienia zbiorowego.

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Student ma świadomość istoty zapewniania odpowiedniej jakości zdrowotnej środków spożywczych na różnych etapach łańcucha żywnościowego. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane w zespole zadania.

Wymagania wstępne: chemia żywności, biochemia, ogólna technologia żywności, mikrobiologia, toksykologia żywności

Treści kształcenia: Podstawowe wiadomości z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności. Ocena ryzyka w odniesieniu do: naturalnych substancji toksycznych, substancji toksycznych powstających podczas przetwarzania i przechowywania żywności, chemicznych, biologicznych i fizycznych zanieczyszczeń żywności oraz substancji dodatkowych. Systemy zarządzania jakością żywności w zakładach zbiorowego żywienia. Prawo żywnościowe w aspekcie bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Literatura: 1. Trziszka T. (red.): Podstawy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, Wyd. UPW. 2010; 2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Wyd. C.H.Beck 2010; 3. Seńczuk W.: Toksykologia. PZWL, 2002; 4. Gertig H.: Żywność a zdrowie i prawo. PZWL, 2004; 5. Zadernowski R. (red.): Praktyczne wdrażanie system HACCP w zakładach żywienia zbiorowego. Wyd. dla Biznesu, 2004.

Metody oceny: pisemne zaliczenie wykładów

Uwagi: