ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: AGS10025o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Środki techniczne w rolnictwie
Kierunek: Agrobiznes
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Owsiak, prof. dr hab. Włodzimierz Białczyk
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student nabywa praktycznych wiadomości dotyczących budowy i regulacji maszyn rolniczych stosowanych w produkcji polowej oraz podstaw teoretycznych działania wybranych podzespołów maszyn. Student definiuje podział i charakterystykę funkcjonalną maszyn rolniczych oraz rozpoznaje budowę i podstawowe regulacje w aspekcie różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Student posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę związaną z konstrukcją, projektowaniem oraz eksploatacją pojazdów rolniczych i leśnych. Wyjaśnia ich oddziaływanie na środowisko glebowe. Zna rozwiązania konstrukcyjne stosowane w nowoczesnych pojazdach rolniczych i leśnych. Kojarzy i opisuje sposoby wykorzystania pojazdów jako uniwersalnych źródeł energii pociągowej w rolnictwie i leśnictwie oraz gromadzi wiadomości dotyczące zasad ich wykorzystania z uwzględnieniem wymogów ekologicznych (AG1_W01, AG1_W11, AG1_W13, AG1_W17). Umiejętności: Student nabywa umiejętność stosowania odpowiedniej nomenklatury w zakresie maszynoznawstwa rolniczego. Rozróżnia odpowiednie systemy regulacji w zależności od zmiennych warunków polowych i właściwości materiałów pochodzenia rolniczego. Nabywa umiejętność dokonywania praktycznej analizy kinematycznej w zależności od zróżnicowanych zadań i spełnianych funkcji. Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w maszynach i pojazdach rolniczych i leśnych. Szacuje wielkość strat generowanych w trakcie eksploatacji oraz zna metody ich minimalizacji. Określa również aspekt ekonomiczny eksploatacji pojazdów rolniczych i leśnych (AG1_U01, AG1_U03, AG1_U05).

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących na styku materiału pochodzenia biologicznego i podzespołów maszyn stosowanych w polowej produkcji roślinnej. Ocenia i wyjaśnia oddziaływanie maszyn na glebę i na materiały pochodzenia roślinnego. Docenia zasady prawidłowej regulacji maszyn rolniczych pod kątem ich efektywnego wykorzystania i oddziaływania na środowisko rolnicze. Wykazuje konieczność samodoskonalenia i dokształcania w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolniczej. Ma świadomość ważności i zrozumienie społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje (AG1_K01, AG1_K03, AG1_K04, AG1_K07)

Wymagania wstępne: Matematyka, podstawy reologii i metrologii, podstawy uprawy roli i roślin

Treści kształcenia: Budowa i działanie maszyn rolniczych - maszyny do uprawy gleby, do siewu nasion, do nawożenia i ochrony roślin, maszyny do zbioru zielonek, zbóż, kukurydzy, okopowych oraz do zbioru warzyw. Analiza technologii wykonania oraz kinetyki podzespołów maszyn, podstawowe zagadnienia związane z teorią działania elementów maszyn i ich podzespołów. Prawidłowy dobór metod regulacyjnych w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego maszyny i jej przeznaczenia. Podstawy mechaniki układu pojazd – teren. Sposoby poprawy właściwości uciągowych pojazdów rolniczych i leśnych. Podstawy konstrukcji wybranych zespołów pojazdu rolniczego i leśnego. Sporządzanie teoretycznej i rzeczywistej charakterystyki uciągu. Kryteria bezpiecznej eksploatacji sprzętu rolniczego. Minimalizacja strat związanych z eksploatacją pojazdów rolniczych i leśnych.

Literatura: 1. Banasiak J. (red). 1999. Agrotechnologia. PWN, Warszawa 2. Lejman K., Owsiak Z. 2003. Wybrane zagadnienia z techniki rolniczej. Przewodnik multimedialny. IIR AR, Wrocław 3. Owsiak Z. 1998. Elementy teorii maszyn rolniczych. Skrypty AR, Wrocław 4. Worona M., Dawidowski J. 1999. Maszyny rolnicze. Wydawnictwo AR w Szczecinie 5. Owsiak Z., Lejman K. 2012. Maszyny rolnicze. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza ATUT 6. Białczyk W., Cudzik A., Czarnecki J. 2012. Ciągniki i pojazdy rolnicze. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza ATUT 7. Dajniak H. 1985. Ciągniki, Teoria Ruchu i Konstruowanie, WKiŁ, Warszawa 8. Skrobacki A., Ekielski A. 2006. Pojazdy i ciągniki rolnicze, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa

Metody oceny: Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: test wyboru i zaliczenie pisemne Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: ocena umiejętności w zakresie stosowania nomenklatury, znajomości konstrukcji i regulacji w aspekcie zadań stawianych maszynom rolniczym. Ocena analizy i interpretacji zebranych danych, ocena ustnej prezentacji. Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: ocena metod pracy zespołowej, dyskusja rozwiązań konstrukcyjnych w odniesieniu do wykonywanego zabiegu, dyskusja konsekwencji stosowania niewłaściwych regulacji w aspekcie jakości wykonywanego zabiegu. Ocena poprawności doboru informacji, poszanowania praw autorskich i prawidłowa interpretacja w odniesieniu do ochrony środowiska

Uwagi: