ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: OŹES20110o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Audyt energetyczny
Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: Dr inż. Przemysław Bukowski
Język: polski
Angielski (opcjonalnie)

Efekty kształcenia: Wiedza: Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie ochrony środowiska naturalnego, oszczędzania oraz magazynowania energii poprzez poprawę efektywności energetycznej, odzysk ciepła, właściwy dobór materiałów, systemów i technologii grzewczych. R2 OŹE_W9, R2 OŹE_W10 Posiada szczegółową wiedzę opartą na silnej podbudowie teoretycznej w zakresie projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystania źródeł energii odnawialnej. R2 OŹE_W12a Umiejętności: Potrafi dokonać identyfikacji i określić specyfikę audytu energetycznego oraz opracować dokumentację dotyczącą realizacji modernizacji wskazanych w audycie. R2OŹE _U03 potrafi rozwiązywać w oparciu o standardowe działania inżynierskie problemy eksploatacyjne związane funkcjonowaniem audytowanego przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wymogów związanych z dbałością o środowisko naturalne. R2OŹE _U11

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Potrafi dokonać wnikliwej analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów dla zagadnień związanych z audytem energetycznym. R2OŹE _K02

Wymagania wstępne: Termodynamika, Fizyka, Przedmioty z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Treści kształcenia: Zagadnienia formalno-prawne, zasady oraz metody obliczeniowe w zakresie audytów energetycznych. Certyfikaty charakterystyki energetycznej budynków. Obliczanie strat ciepła przez przegrody i bilans cieplny budynku. Wentylacja, rekuperatory, wymienniki ciepła i ogrzewanie. Audyty energetyczne zakładów produkcyjnych: źródła finansowania, metody oceny modernizacji, przykłady audytów energetycznych w przedsiębiorstwach.

Literatura: 1. Kurtz Karolina, Gawin Dariusz: Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami PWSBiA, Warszawa, 2009. 2. Laskowski L: Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Politechnika Warszawska, 2008 3. Marchwiński J., Zielonko-Jung K.: Współczesna architektura proekologiczna, Warszawa, PWN, 2012. 4. Krzywka A., Karaszewski R.: Projektowanie wnętrz a wyzwania zrównoważonego rozwoju, Warszawa, PWN, 2013. 5. Staszewski D., Targański W.: Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych: MASTA, 2007 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. 7. Ustawa o efektywności energetycznej, Dz.U. 94/2011 poz. 551. 8. Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, 2012 poz. 1039. 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, 2012, poz. 1039. 11. Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, Monitor Polski z dnia 11 stycznia 2013, poz. 15. 12. Urząd Regulacji Energetyki, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych: Pakiet informacyjny dla przedsiębiorstw zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji (CHP). 13. Romański L.: Odnawialne źródła energii, Skrypt, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013. 14. Lewandowski. W. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT Warszawa

Metody oceny: Wiedza: Zaliczenie kolokwium pisemnego, zaliczenie wszystkich zadań podczas realizacji ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych, zaliczenie projektu Umiejętności: Ocena pojedynczych zadań na kolokwium, ocena sporządzonych sprawozdań i wykonanych projektów, analiza wyników i interpretacja zebranych danych, argumentacja dokonywanych wyborów, ocena ustnej prezentacji projektu Kompetencje społeczne: Ocena efektów pracy indywidualnej i w zespole, ocena poprawności doboru argumentów w odniesieniu do skutków realizacji proponowanego (przez studenta lub zespół) rozwiązania, świadomość ekologiczna, poszanowanie dla praw autorskich, odpowiedzialność za wykonywane zadanie, sumienność w przygotowaniu do realizacji zadań.

Uwagi: