ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BSRS10017o15
Rok / Semestr: 2015/2016 zimowy
Nazwa: Gentyka ogólna II
Kierunek: Biotechnologia stosowana roślin
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Henryk Bujak, dr hab. Renata Galek, dr Kamila Nowosad, dr Dariusz Zalewski
Język: polski


Efekty kształcenia: Student posiada ogólna wiedze z zakresu botaniki i embriologii roślin dotyczącą budowy organizmów roślinnych w tym dotyczących taksonomii oraz metod mikroskopowych analizy materiału roślinnego. Opisuje procesy genetyczne oraz doskonalenie roślin użytkowych. Zna budowę i funkcjonowanie genomów roślinnych. Posiada wiedzę na temat podstawowych technik, narzędzi i urządzeń badawczych stosowanych w badaniach genetycznych i biotechnologicznych. Student posługuje się terminologią specjalistyczną w języku polskim i innym nowożytnym języku obcym. Potrafi przeprowadzić proste zdanie badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Kompetencje: Student rozumie potrzebę dokształcenia się przez całe życie i podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych. Poczuwa się do odpowiedzialności za powierzony mu sprzęt i aparaturę.

Wymagania wstępne: Botanika, chemia, genetyka ogólna I

Treści kształcenia: Modele populacji. Interakcja genotypów ze środowiskiem. Genetyka a powstawanie gatunków. Odziedziczalność. Podstawy genetyki populacji. Zmiany częstości występowania genów w populacjach. Genetyka ilościowa: wartość średnia i postęp genetyczny. Metody analizy zmienności genetycznej i fenotypowej. Kojarzenia wsobne i heterozja. Analiza rodowodu. Korelacja genetyczna. Szacowanie parametrów genetycznych w zależności od rodzaju krzyżowania.

Literatura: Kosowska B. i in. – Genetyka ogólna. Wyd. UP we Wrocławiu, 2008. Jassem M. - Genetyka: podręcznik dla studentów rolnictwa. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz, 1999 Falconer D.S. Dziedziczenie cech ilościowych. Wyd. PWN Warszawa 1974 Muszyński S. – Podstawy genetyki dla rolników. Wyd. SGGW Warszawa, 1993 Sadkierska-Chudy A. Dąbrowska A., Goc A. genetka ogólna. Wyd. UUMK w Toruniu 2004 Tarkowski C. 1999 - Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo. Wyd. AR Lublin, 1999

Metody oceny: Wiedzy Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny części wykładowej z genetyki I i Genetyki II; zasób wiedzy do zaliczenia 60%. Na ocenę przedmiotu wpływa w 50% zaliczenie ćwiczeń, i w 50% zaliczenie wykładu. Umiejętności Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia genetyczne. Komp. Społ Ocena efektów pracy w zespole. Ukończenie kursu wskazuje studentowi na potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności w wykorzystywaniu zdobyczy genetyki.

Uwagi: