ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: AGS10035o15
Rok / Semestr: 2015/2016 letni
Nazwa: Rachunkowość
Kierunek: Agrobiznes
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr Krzysztof Prymon
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna zasady rachunku ekonomicznego. Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej; zna formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa AG1_W04, AG1_W17 Umiejętności: potrafi obliczyć wynik finansowy; umie przeprowadzić analizę otoczenia i przygotować biznesplan podejmowanych działań inżynierskich AG1_U02, AG1_U04

Kompetencje: Kompetencje społeczne: potrafi uruchomić działalność gospodarczą i pozyskać niezbędne, w tym celu informacje, potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie, przyjmując różne role. Potrafi kierować zespołem ludzi, przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy. AG1_K01, AG1_K02, AG1_K07

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia: Podstawy prawne rachunkowości. Majątek jednostki gospodarczej i źródła jej pochodzenia. Konto księgowe. Ewidencja rozrachunków. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych. System rachunkowości i jego funkcje. Zasady i techniki rachunkowości. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Operacje ekwiwalentne i operacje wynikowe. Wynik finansowy, sprawozdania finansowe. Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Literatura: Gierusz B. Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania Wyd. ODiDK Gdańsk 2009, Matuszewicz J. Rachunkowość od podstaw Wyd. Finanse-serwis Warszawa 2008, Prymon K., Węgrzyn A. Rachunkowość finansowa zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2007.

Metody oceny: Wiedza: Egzamin pisemny Umiejętności: Ocena samodzielnie przeprowadzonych analiz sporządzonych w formie pisemnej, sprawdzian pisemny Kompetencje społeczne: Ocena aktywności w trakcie pracy w grupie

Uwagi: