ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS10034o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia Informacyjna
Kierunek: Biologia
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: dr Jerzy Akińcza
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Student: W1 - ma ogólną wiedzę o sprzęcie i nośnikach informacji wykorzystywanych w technologiach informacyjnych [KB_W04] W2 - rozumie mechanizmy przetwarzania i zapisu danych informatycznych, ich uporządkowania w programach bazodanowych oraz projekcji w postaci wydruków komputerowych i prezentacji multimedialnych [KB_W04] Umiejętności: Student: U1 - zna współczesne urządzenia związane z technologią informacyjna zasady ich obsługi oraz podstawowe oprogramowanie mikrokomputerów związane z codziennym tworzeniem, gromadzeniem i przetwarzaniem danych komputerowych [KB_U04]

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [KB_K01]

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia: Współczesne narzędzia technologii informacyjnych: edytory tekstu i grafiki, programy prezentacyjne, bazy danych. Wymiana informacji między użytkownikami sieci.

Literatura: 1. Dowolny podręcznik dot. pakietu biurowego Microsoft Office: MS Word, Excel, PowerPoint, Access. 2. Buszman Wiesław. 2001. HTML prosto do celu – ćwiczenia. Wydawnictwo RM Warszawa. 3. Gajda Włodzimierz. 2013.GIMP. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II. Wydawnictwo Helion SA Gliwice.

Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie postępów w nauce i aktywności na podstawie 3 pisemnych sprawdzianów (po 3 zadania i 5 pytań testowych (quiz) – czas trwania sprawdzianu 45 minut) – weryfikacja wiedzy (W1 i W2) i umiejętności (U1) oraz odpowiedzi ustne w czasie zajęć to weryfikacja kompetencji (K1). Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen. Skala ocen i procent dobrych odpowiedzi: dst. – od 55%; dst. plus – od 65%; dobry – od 70%, dobry plus – od 85%, bdd – od 90%.

Uwagi: