ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ICSS10070o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 28 / 0
Prowadzący: dr Edward Gąsiorek
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna ważniejsze opcje służące do konfiguracji systemu operacyjnego i ustawień internetowych, rozpoznaje podstawowe usługi umożliwiające komunikowanie się, zdalne przetwarzanie i wymianę danych między komputerem klienckim i serwerem. Zna możliwości oferowane przez edytory tekstowe, arkusze kalkulacyjne, narzędzia grafiki wektorowej i rastrowej, aplikacje multimedialne oraz narzędzia służące do tworzenia stron internetowych. Umiejętności: Potrafi skonfigurować system operacyjny i dokonać ustawień internetowych odpowiednio do swoich potrzeb, wybrać odpowiadającą potrzebom usługę do realizacji zdalnego przetwarzania, wymiany danych, korespondencji i komunikacji, wybrać optymalną metodę przetwarzania tekstu, tworzenia wykresów, automatyzacji obliczeń, tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej, tworzenia prezentacji multimedialnych i stron internetowych. Kompetencje społeczne: Posiada umiejętność pracy w zespole z wykorzystaniem dostępnych aplikacji sieciowych.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: szkolenie w zakresie korzystania z platformy zdalnego nauczania

Treści kształcenia: obsługa aplikacji internetowych, obsługa arkuszy kalkulacyjnych, obsługa edytorów tekstu, obsługa narzędzi grafiki rastrowej, obsługa narzędzi grafiki wektorowej, podstawy baz danych, prawo autorskie w zakresie korzystania i przetwarzania informacji internetowej

Literatura: 1) P. J. Durka: Cyfrowy świat: jak to działa; 2004, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa. Wersja elektroniczna poprzedniego wydania: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC. 2) P. J. Durka: Technologia informacyjna, czyli wszystko co zawsze chciałeś wiedzieć o Internecie i komputerach ale…” 2010. http://brain.fuw.edu.pl/edu/TI:Technologia_Informacyjna/skrypt 3) M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007. 4) Czajkowski M.: Poznajemy Internet. Wydawnictwo Edition 2000. 5) Walkenbach J.: Excel 2003 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, 2004. 6) Ivens K., Carlberg C.: Excel 2002 PL. Księga experta, Wydawnictwo Helion, 2002. 7) Kowalczyk G.: Word 2003 PL. Kurs, Wydawnictwo Helion, 2003. 8) Simpson A.: Windows XP PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, 2003.

Metody oceny: udział w ćwiczeniach aktywizujących, udział w forach dyskusyjnych, sprawdziany praktyczne (zajęcia kontrolowane), ocena projektu (praca zespołowa), ocena zadań indywidualnych

Uwagi: