ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISS10076o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Joanna Markowska
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna ważniejsze opcje służące do konfiguracji systemu operacyjnego i ustawień internetowych, rozpoznaje podstawowe usługi umożliwiające komunikowanie się, zdalne przetwarzanie i wymianę danych między komputerem klienckim i serwerem, zna możliwości oferowane przez edytory tekstowe, arkusze kalkulacyjne, narzędzia grafiki wektorowej i rastrowej, aplikacje multimedialne oraz narzędzia służące do tworzenia stron internetowych. Umiejętności Potrafi skonfigurować system operacyjny i dokonać ustawień internetowych odpowiednio do swoich potrzeb, wybrać odpowiadającą potrzebom usługę do realizacji zdalnego przetwarzania, wymiany danych, korespondencji i komunikacji, wybrać optymalną metodę przetwarzania tekstu, tworzenia wykresów, automatyzacji obliczeń, tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej, tworzenia prezentacji multimedialnych i stron internetowych

Kompetencje: Posiada umiejętność pracy w zespole z wykorzystaniem dostępnych aplikacji sieciowych.

Wymagania wstępne: Szkolenie w zakresie korzystania z platformy zdalnego nauczania.

Treści kształcenia: Obsługa aplikacji internetowych, obsługa arkuszy kalkulacyjnych, obsługa edytorów tekstu, obsługa narzędzi grafiki rastrowej, obsługa narzędzi grafiki wektorowej, podstawy baz danych, prawo autorskie w zakresie korzystania i przetwarzania informacji internetowej.

Literatura: 1. P. J. Durka: Cyfrowy świat: jak to działa; 2004, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa. Wersja elektroniczna poprzedniego wydania: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC. 2. P. J. Durka: Technologia informacyjna, czyli wszystko co zawsze chciałeś wiedzieć o Internecie i komputerach ale…” 2010. 3.http://brain.fuw.edu.pl/edu/TI:Technologia_Informacyjna/skrypt 4. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007. 5. Czajkowski M.: Poznajemy Internet. Wydawnictwo Edition 2000. 6. Walkenbach J.: Excel 2003 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, 2004. 7. Ivens K., Carlberg C.: Excel 2002 PL. Księga experta, Wydawnictwo Helion, 2002. 8. Kowalczyk G.: Word 2003 PL. Kurs, Wydawnictwo Helion, 2003. 9. Simpson A.: Windows XP PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, 2003.

Metody oceny: Udział w ćwiczeniach aktywizujących, udział w forach dyskusyjnych, sprawdziany praktyczne (zajęcia kontrolowane), ocena projektu (praca zespołowa), ocena zadań indywidualnych.

Uwagi: Przedmiot jest prowadzony w postaci kursu blended learning na platformie Moodle. Kurs obejmuje cztery moduły podzielone na bloki tematyczne: Moduł 1.: Elementy WEB 2.0; participatory culture. Moduł 2.: Podstawy technik informatycznych, systemowy interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, oprogramowanie open source. Moduł 3.: Procesor tekstu, arkusze kalkulacyjne, aplikacje multimedialne, tworzenie stron internetowych. Moduł 4.: Grafika komputerowa: wektorowa i rastrowa, 2D i 3D. Moduły zawierają treści kształcenia, zgrupowane w blokach tematycznych, w postaci prezentacji (84) oraz ćwiczeń motywująco aktywizujących (w formie quizów do samodzielnej nauki). Student bierze aktywny udział w tematycznych, ocenianych listach dyskusyjnych, a także wykonuje zadania indywidualne oraz uczestniczy w pracy zespołowej współtworząc stronę internetową Rodzaj i zakres ćwiczeń: ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenie 1: Podstawy technik informatycznych, wprowadzenie do pracy w zespołach roboczych, podział na grupy robocze, wybór tematów projektu semestralnego: tematyczna strona internetowa. Ćwiczenie 2: Prawo autorskie w Internecie: licencje. Ćwiczenie 3: Systemowy interfejs użytkownika, współdzielenie zasobów. Ćwiczenie 4: Przetwarzanie tekstów, procesory tekstów. Ćwiczenie 5: Arkusze kalkulacyjne 1/2. Ćwiczenie 6: Arkusze kalkulacyjne 2/2. Ćwiczenie 7: Wprowadzenie do bazy danych 1/2. Ćwiczenie 8: Wprowadzenie do baz danych 2/2. Ćwiczenie 9: Grafika rastrowa, aplikacje. Ćwiczenie 10: Grafika wektorowa, aplikacje. Ćwiczenie 11: Grafika prezentacyjna. Ćwiczenie 12: Aplikacje sieciowe1/2. Ćwiczenie 13: Aplikacje sieciowe 2/2. Ćwiczenie 14: Zaliczenie projektu semestralnego (poster + prezentacja + publikacja w sieci). Ćwiczenie 15: Zaliczenie ćwiczeń.