ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RRSS10087o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Rolnictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Aleksander Krzyś, dr inż. Krzysztof Pieczarka
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: posiada wiedzę w zakresie zastosowań informatyki ma wiedzę na temat standardów tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych oraz baz danych związanych ze swoją dziedziną kształcenia potrafi przedstawić koncepcję projektu, uzasadnić wybór narzędzi oraz opisuje wymagania i etapy pracy nad projektem potrafi tworzyć i modyfikować grafikę wektorową oraz rastrową pod kątem wykorzystania w swoim kierunku kształcenia Umiejętności: przygotowuje założenia projektowe w tematyce związanej z kierunkiem kształcenia wybiera narzędzia projektowe ocenia czas potrzebny na wykonanie poszczególnych faz projektu redaguje dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, projektuje bazę danych oraz grafikę opisuje i omawia najważniejsze wyniki projektu oraz metody ich osiągnięcia.

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem wykorzystując dostępne aplikacje sieciowe.

Wymagania wstępne: Brak.

Treści kształcenia: Praktyczne umiejętności z zakresu informatyki i technologii informacyjnych, środki techniczne i programowe służące do pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji, podstawowe składniki zintegrowanych pakietów biurowych (edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i systemu prezentacji wyników) oraz podstawowych metod korzystania z Internetu. Materiał kursu zawiera treści wymagane do uzyskania ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Literatura: Wilczewski S., Wrzód M. 2007. Bezpieczny komputer w domu. Wyd. Helion. Benicewicz-Miazga B. 2004. Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wyd. Helion. Maria Langer. 2004. Po prostu Word 2003 PL. Wyd. Helion. Maria Langer. 2004. Po prostu Excel 2003 PL. Wyd. Helion. Steve Schwarz. 2004. Po prostu Access 2003 PL. Wyd. Helion. Waśko Z., Rajca P., Ilukowicz J. 2007. PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik. Wyd. Helion. Granneman S. 2005. Firefox. Nie klikaj w niebieskie e! Wyd. Helion. Kurose J. F., Ross K. W. 2006. Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z internetem w tle. Wydanie III. Wyd. Helion. Jarczyk A. 2006. Sieci domowe. Nieoficjalny podręcznik. Wyd. Helion.

Metody oceny: Wiedza: kolokwia na ćwiczeniach Umiejętności: ocena realizacji poszczególnych zadań projektowych na kolokwium oraz doboru odpowiednich narzedzi do wykonania postawionych zadań Kompetencje społeczne: ocena efektów pracy w zespole.

Uwagi: