ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RTSS10205o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Samojezdne kombajny rolnicze
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Owsiak
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student nabywa praktycznych wiadomości dotyczących przygotowania do obsługi kombajnów samobieżnych oraz do nadzorowania i koordynowania prac polowych, w których stosowane są złożone technicznie i technologicznie maszyny żniwne. Umiejętności: Student nabywa umiejętność prawidłowego użytkowania samobieżnych kombajnów w technice rolniczej. Rozróżnia prawidłowe systemy regulacji w zależności od zmiennych warunków polowych i właściwości zbieranego materiału. Nabywa umiejętność kierowania zespołowymi pracami w trakcie żniw.

Kompetencje: Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących na styku materiału pochodzenia biologicznego i podzespołów maszyn stosowanych w trakcie zbioru ziemiopłodów. Ocenia oddziaływanie maszyn na materiały pochodzenia roślinnego. Docenia zasady prawidłowej regulacji złożonych technologicznie maszyn rolniczych w aspekcie wydajności i energochłonności procesu oraz jakości zbieranego materiału. Docenia konieczność samokształcenia w kontekście rozwoju nowych technologii i środków technicznych.

Wymagania wstępne: maszynoznawstwo rolnicze, pojazdy rolnicze, użytkowanie maszyn i pojazdów rolniczych

Treści kształcenia: Teoretyczno-praktyczne zajęcia z zakresu obsługi, regulacji i użytkowania samojezdnych kombajnów stosowanych w technice rolniczej, budowa, sterowanie i regulacje podstawowych podzespołów kombajnów w aspekcie prawidłowego przebiegu procesów technologicznych zbioru różnych materiałów pochodzenia roślinnego, zagadnienia prawne i zagadnienia z zakresu organizacji i bezpieczeństwa pracy

Literatura: 1. Banasiak J. (red). 1999. Agrotechnologia. PWN, Warszawa 2. Owsiak Z. 1998. Elementy teorii maszyn rolniczych. Skrypty AR, Wrocław 3. Goć K. 1974. Kombajnowy zbiór zbóż, PWRiL, Warszawa 4. Kuczewski J. 1990. Podstawy użytkowania maszyn w pracach polowych, PWRiL, Warszawa 5. Waszkiewicz Cz., Kuczewski J. 1996. Maszyny rolnicze, WSziP, Warszawa

Metody oceny: Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: test pisemny Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: ocena praktycznych umiejętności w zakresie użytkowania i obsługi technicznej samojezdnych kombajnów Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: ocena metod pracy zespołowej, dyskusja konsekwencji nieprawidłowego użytkowania i obsługi w odniesieniu do stanu technicznego urządzeń i jakości pozyskiwanego materiału roślinnego

Uwagi: Ćwiczenia odbywają się w formie praktycznych zajęć terenowych