ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BIS10045o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Genomika i Proteomika
Kierunek: Bioinformatyka
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr Bożena Marszałek-Kruk / dr Tomasz Strzała
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: potrafi porównać i określić różnicę pomiędzy genomami jądrowymi i mitochondrialnymi różnych gatunków zwierząt i roślin [BI_W07, BI_W09, BI_W11, BI_W12, BI_W15, BI_W17]; zna metody mapowania i sekwencjonowania genomów [BI_W04, BI_W11, BI_W12, BI_W15, BI_W17]; zna budowę i funkcję białek w komórce; ma ogólną wiedzę o technikach identyfikacji białek [BI_W11, BI_W12, BI_W14, BI_W16, BI_W17]; zna techniki elektroforezy żelowej białek. [BI_W04, BI_W11, BI_W12, BI_W16, BI_W17]; zna pojęcia denaturacji, proteomu, itp. [BI_W08, BI_W11, BI_W12, BI_W16, BI_W17]. Umiejętności: potrafi korzystać z wybranych baz danych sekwencji genomowych [BI_U01, BI_U04, BI_U05, BI_U09, BI_U13, BI_U14]; umie przeanalizować różnice w budowie prostych genomów i określić funkcje poszczególnych elementów je budujących [BI_U03, BI_U04, BI_U05, BI_U07, BI_U11]; nabywa umiejętność przygotowania żelu denaturującego, potrafi wykonać elektroforezę białek w warunkach denaturujących oraz w warunkach natywnych [BI_U02, BI_U04, BI_U05, BI_U07]; zapoznaje się z odpowiednimi programami komputerowymi stosowanymi do analizy struktur przestrzennych białek [BI_U01, BI_U03, BI_U04, BI_U05, BI_U07, BI_U11, BI_U13, BI_U14].

Kompetencje:

Wymagania wstępne: biochemia, genetyka ogólna, biologia molekularna, podstawy bioinformatyki.

Treści kształcenia: Anatomia genomów, analiza porównawcza i filogeneza genomów, funkcjonowanie genomów, mechanizmy ewolucji genomów, budowa genomu człowieka. Profilowanie białek, metoda identyfikacji białek w proteomie; Rozpoznawanie białek oddziałujących ze sobą; Powiązanie i następstwo proteomiki, metabolomiki, systemów biologicznych i ich funkcje w komórce.

Literatura: 1. Brown T.A. Genomy, PWN Warszawa, 2009 2. Bergman, Nicholas H. Comparative Genomics, Humana Press, 2007 3. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011. 4. Passarge E.: Genetyka. Wyd. Lekarskie PZWL 2004. 5. Węgleński P. Genetyka molekularna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. 6. Connor M., Ferguson-Smith M. Podstawy genetyki medycznej. Wyd. Lekarskie PZWL: 1998. 7. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007. 8. Epstein RJ. Biologia molekularna człowieka. Wydawnictwo Czelej 2005

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: sprawdzenie wiadomości przed każdym ćwiczeniem, kolokwium końcowe na ostatnich ćwiczeniach. Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny i testowy; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 60%; na ocenę wpływ mają po 50% zaliczenie ćwiczeń i egzamin.

Uwagi: