ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS20092f16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Sportowe i Wyścigowe Użytkowanie Koni
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 20 / 0
Prowadzący: dr Ewa Walkowicz
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student W1 – zna metody treningu koni sportowych i wyścigowych; W2 – posiada wiedzę na temat fizjologii wysiłku koni poszczególnych grup; W3 - posiada wiedzę z zakresu sposobów rozgrywania konkursów hippicznych i wyścigów konnych; W4 – posiada wiedzę z zakresu dobrostanu koni sportowych i wyścigowych. Umiejętności: Student U1 – posiada umiejętność obchodzenia się z koniem, z zachowaniem zasad BHP; U2 - potrafi skontrolować prawidłowość założenia ogłowia, siodła, uprzęży; U3 - potrafi ocenić poprawność wykonania ćwiczeń; U4 - potrafi prawidłowo ocenić konie w skoku, na przeszkodach naturalnych i sztucznych.

Kompetencje: Student: K1 – rozumie znaczenie treningu dla koni użytkowanych sportowo i wyścigowo; K2 – rozumie ważność przestrzegania zasad BHP w obchodzeniu się z koniem; K3 – rozumie odpowiedzialność użytkownika i trenera za dobrostan koni.

Wymagania wstępne: biochemia, hodowla koni, jeździectwo.

Treści kształcenia: Profile metaboliczne koni sportowych i rekreacyjnych, podstawy metodyczne treningu koni sportowych i rekreacyjnych, konie w agroturystyce poznanie specyfiki treningu koni wyścigowych, rodzajów gonitw i celów hodowlano – selekcyjnych wyścigowych prób dzielności .

Literatura: Pruchniewicz W.: Akademia Jeździecka cz. I, Akademia Jeździecka, 2003 FEI rules of sport horse competitions Bourger U., Zietzschmann O.: Konia kształtuje jeździec, Galaktyka, 2003 Paalman A.: Jeździectwo - Skoki przez przeszkody, Galaktyka, 2011 Bartle Ch., Newsum G.: Trening Konia sportowego, Galaktyka, 2010 Szarska E.: Znaczenie badań diagnostycznych w ocenie stanu zdrowia oraz efektywności treningu koni wyścigowych i sportowych. Wrocław 2003

Metody oceny: Metody oceny ćwiczeń : Umiejętności U1, U2 i kompetencje K2 i K3 zweryfikowane zostaną na zajęciach praktycznych z obsługi koni (wyjazd do ośrodka jeździeckiego – 2 godz.). Umiejętności U3 i U4 zweryfikowane zostaną podczas zawodów WKKW Podstawą zaliczenia będzie prawidłowa ocena przejazdu zawodników, skonfrontowana z oceną sędziów. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, tolerowana jest tylko 1 nieusprawiedliwiona nieobecność. Nieobecności (maksymalnie 3) student zalicza na podstawie pisemnego opracowania z nieobecnych zajęć i ustnej weryfikacji opracowania. Zaliczenie końcowe ćwiczeń na podstawie średniej ocen i wyniku sprawdzianu. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń. Wiedza (W1,W2, W3, W4) oraz kompetencje K1 zostaną zweryfikowana na podstawie pisemnego sprawdzianu, na którym student odpowiada na 10 pytań problemowych. Czas trwania sprawdzianu to 45 min. Aby uzyskać zaliczenie, student musi poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 6 pytań. Jeśli sprawdzian nie zostanie zaliczony w pierwszym terminie, student ma prawo go zdawać ustnie lub pisemne w terminie poprawkowym.

Uwagi: Fakultet specjalizacyjny HiUK