ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: OŹES10005o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: Dr inż. Aleksander Krzyś, Dr inż. Krzysztof Pieczarka
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza 01. Student ma ogólną wiedzę z zakresu IT, jest w stanie zdefiniować pojęcia ICT, może zaprezentować i rozpoznać usługi w sieciach informatycznych. 02. Student wie jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego, edytować teksty, korzystać z rastrowych i wektorowych narzędzi graficznych, zna podstawy baz danych. 03. Student podaje przykłady specjalistycznego oprogramowania w swojej dziedzinie studiów Umiejętności: 01. Student twórczo wykorzystuje źródła informacji i usług internetowych w sieciach komputerowych, używa chmur obliczeniowych, wie, jak formatować dokumenty za pomocą stylów, wie, jak projektować i wykonywać obliczenia i podstawową analizę i filtrowanie danych za pomocą formuł arkusza kalkulacyjnego, filtry, wie, jak używać modułu graficznego arkusza kalkulacyjnego. 02. Student przygotowuje prezentacje ekranowe pokazujące wyniki swojej pracy z aplikacji internetowych, jest w stanie analizować i rozwiązywać problemy i uzasadnić wybór narzędzi pod nadzorem instruktora. 03. Student projektuje proste bazy danych

Kompetencje: Student potrafi pracować w zespole z wykorzystaniem dostępnych aplikacji sieciowych, dostrzega znaczenie odpowiedzialności zawodowej i etycznej pryz wykorzystaniu i przetwarzaniu informacji

Wymagania wstępne: Szkolenie z zakresu platformy zdalnego nauczania

Treści kształcenia: Aplikacje sieci web, arkusze kalkulacyjne, procesory tekstu, narzędzia do grafiki rastrowej i wektorowej, podstawowe narzędzia graficzne bazy danych, prawa autorskie w zakresie wykorzystania i przetwarzania treści.

Literatura: 1. Wrotek W., Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna., Helion 2006, ISBN: 83-7361-707-8 2. Żaboklicki S., Korchut A., Buchert M., Technologia Informacyjna, eMPI2 2004, ISBN 83-88933-16-7 3. Durka P.J. Cyfrowy świat: jak to działa; 2004, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa. Wersja elektroniczna poprzedniego wydania: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC. 4. Durka P.J. Technologia informacyjna, czyli wszystko co zawsze chciałeś wiedzieć o Internecie i komputerach ale… 2010 http://brain.fuw.edu.pl/edu/TI:Technologia_Informacyjna/skrypt 5. Hernandez M.J. Bazy danych dla zwykłych śmiertelników; wyd. III 2004, Mikom, Warszawa. 6. Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007 7. Williams R. Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyna do pisania. Helion, 2003.

Metody oceny: Udział w zajęciach szkoleniowych, udział w forach dyskusyjnych, kolokwia, zaliczenie projektu (praca zespołowa), zaliczenie zadań indywidualnych.

Uwagi: Przedmiot jest nauczany w systemie blended learning na platformie Moodle. Kurs obejmuje cztery moduły podzielone na bloki tematyczne: • Moduł 1: Elementy Web 2.0. Prawa autorskie. Licencje internetowe. • Moduł 2: Podstawy informatyki, interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, oprogramowanie open source. • Moduł 3: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prezentacje. • Moduł 4: Grafika komputerowa: wektorowa i rastrowa, 2D i 3D. Moduły zawierają treści edukacyjne, pogrupowane w bloki tematyczne w formie prezentacji i ćwiczeń praktycznych (np. testy do samodzielnej nauki). Uczniowie aktywnie uczestniczą w ocenianych, tematycznych forach dyskusyjnych, wykonują zadania indywidualne i uczestniczą w pracy zespołowej, w celu wykonania projektu i strony internetowej.