ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10008o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Botanika
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr hab. Ewa Fudali porf. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: ma ogólną wiedzę o biologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii organów spichrzowych oraz procesów powstawania nasion i owoców a także ich budowy; zna budowę wewnętrzną organów roślinnych w różnym stadium rozwoju (budowa pierwotna i wtórna); zna gatunki roślin wykorzystywanych do produkcji żywności oraz roślin trujących lub szkodliwych dla zwierząt hodowlanych oraz wie jakimi cechami diagnostycznymi wyróżniają się te gatunki. Umiejętności: rozróżnia najbardziej rozpowszechnione gatunki roślin uprawianych, łąkowych i polnych, w tym trujące lub szkodliwe dla zwierząt i ludzi, dzięki temu potrafi ocenić stan środowiska rolniczego pod kątem bezpieczeństwa bazy pokarmowej dla zwierząt hodowlanych; ma opanowane metody wykonywania preparatów roślinnych i techniki mikroskopowania;

Kompetencje: Student jest świadomy odpowiedzialności za właściwy dobór gatunkowy paszy dla zwierząt na zdrowie ludzi i zwierząt oraz jakość surowca zwierzęcego.

Wymagania wstępne: biologia na poziomie szkoły średniej.

Treści kształcenia: Budowa i pochodzenie organów roślinnych oraz ich modyfikacje, ze szczególnym uwzględnieniem organów spichrzowych. Podstawy cytologii, histologii i anatomii roślin. Sposoby rozmnażania się roślin. Charakterystyka morfologiczna i użytkowa wybranych rodzin botanicznych z gromady okrytozalążkowych (ważnych ze względów produkcyjnych) oraz ich przedstawicieli.

Literatura: 1. Czaplewska J., Kulikowska-Gulewska H.: Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 1999; 2. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W.: Botanika, Wyd. Brasika, Szczecin 2008.

Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu:odbywa się na podstawie zaliczenia ćwiczeń oraz wykładów na ocenę. Zaliczenie wykładów ma charakter pisemny (pytania problemowe) i przeprowadzane jest podczas wykładów (4 sprawdziany 30 minutowe w trakcie trwania semestru) – średnia uzyskanych ocen jest oceną zaliczającą wykłady. Ocena z przedmiotu jest średnią z ocen zaliczenia wykładów oraz ćwiczeń. Jeśli student nie zaliczy wykładów do końca semestru ma prawo przystąpienia do zaliczenia poprawkowego (jednorazowo, z całości wykładów) w terminie wyznaczonym przez prowadzącego (do końca sesji). Zaliczenie ćwiczeń: systematyczne (po zakończeniu każdego działu tematycznego) pisemne sprawdziany na ocenę (łącznie 4 sprawdziany), bieżąca ocena (wizualna) wykonywania poleceń i samodzielnej pracy, praktyczne zaliczenie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen.

Uwagi: