ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: AGS10009o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Agrobiznes
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Julian Kalinowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student ma podstawową wiedzę z technologii informacyjnej oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji, definiuje pojęcia z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wskazuje i rozpoznaje usługi w mediach informacyjnych, zna zasady obsługi: arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu, narzędzi grafiki inżynierskiej, zna podstawy baz danych. Umiejętności: Student potrafi pracować w „chmurze”, umie formatować dokumenty korzystając ze stylów, potrafi w środowisku arkusza kalkulacyjnego korzystając z formuł, filtrów i modułów graficznych projektować i przeprowadzać obliczenia oraz elementarną analizę danych przy ocenie efektywności ekonomicznej działalności gospodarczej w agrobiznesie. Korzysta ze źródeł internetowych i usług w sieciach informatycznych dla wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania informacji, z zachowaniem praw własności intelektualnej. Przygotowuje prezentację ekranową przedstawiającą wyniki własnej pracy dotyczącej zagadnień z obszaru gospodarki żywnościowej, z wykorzystaniem źródeł literaturowych, także z zastosowaniem aplikacji internetowych

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązań informatycznych potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierowanie zespołem, przyjmując odpowiedzialność za efekty swojej pracy i zespołu.

Wymagania wstępne: Obsługa komputera, przeglądarek internetowych.

Treści kształcenia: Obsługa aplikacji internetowych, obsługa arkuszy kalkulacyjnych, obsługa edytorów tekstu, obsługa narzędzi grafiki, podstawy baz danych, prawo autorskie w zakresie korzystania i przetwarzania informacji internetowej.

Literatura: 1. Durka P.J. (2004): Cyfrowy świat: jak to działa. Wyd. Adamantan, Warszawa. Wersja elektroniczna poprzedniego wydania: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC. 2. Durka P.J. (2010): Technologia informacyjna, czyli wszystko co zawsze chciałeś wiedzieć o Internecie i komputerach ale…”, http://brain.fuw.edu.pl/edu/TI:Technologia_Informacyjna/skrypt 3. Frye C. D. (2011): Microsoft Excel 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice 4. Hernandez M.J. (2004): Bazy danych dla zwykłych śmiertelników. Mikom, Warszawa. 5. Kowalczyk G. (2010): Word 2010 PL. Kurs, HELION, Gliwice 6. Masłowski K. (2007). Excel. Funkcje w przykładach, Helion, Gliwice 7. Mendrala D., Szeliga M. (2010): ABC systemu Windows 7 PL, Helion, Gliwice 8. Muir N. (2011): Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice 9. Niedzielska E. (2003): Informatyka ekonomiczna, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu 10. Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M. (2007): Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. Oficyna Wydawnicza BRANTA. 11. Price M. (2011): Office 2010 PL. Seria praktyk, Helion, Gliwice. 12. Williams R. (2003): Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyna do pisania. Helion, Gliwice.

Metody oceny: Udział w ćwiczeniach aktywizujących, udział w forach dyskusyjnych, sprawdziany teoretyczne i praktyczne (zajęcia kontrolowane), ocena projektu (praca zespołowa), ocena zadań indywidualnych.

Uwagi: Przedmiot w postaci kursu blended learning na platformie Moodle. Kurs obejmuje cztery moduły podzielone na bloki tematyczne: - moduł 1.: elementy WEB 2.0; participatory culture. Prawo autorskie: licencje internetowe - moduł 2.: podstawy technik informatycznych, systemowy interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, oprogramowanie open source. - moduł 3.: procesor tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prawidłowa prezentacja treści. - moduł 4.: grafika komputerowa: wektorowa i rastrowa, 2D i 3D. Moduły zawierają treści kształcenia, zgrupowane w blokach tematycznych, w postaci prezentacji (84) oraz ćwiczeń motywująco aktywizujących (w formie quizów do samodzielnej nauki). Student bierze aktywny udział w tematycznych, ocenianych listach dyskusyjnych, a także wykonuje zadania indywidualne oraz uczestniczy w pracy zespołowej współtworząc prezentację multimedialną, poster, stronę internetową.