ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN20735f16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Nawigacja satelitarna
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 9 / 9 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Witold Rohm
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student po ukończeniu kursu ma elementarną wiedzę na temat nawigacji morskiej, lotniczej i lądowej, zna metody i techniki nawigacji satelitarnej, zna globalne i lokalne systemy nawigacyjne, rozumie zasadę działania systemów nawigacji bezwładnościowej i jej integracji z obserwacjami GNSS, zna podstawy liniowego filtru Kalmana w aplikacjach nawigacyjnych. Umiejętności : Student umie określić swoją pozycję, prędkość i kurs na powierzchni Ziemi za pomocą obserwacji satelitarnych, map i przyrządów nawigacji morskiej, a także ogólnodostępnych aplikacji mobilnych. Umie zaplanować, przeprowadzić i wyrównać obserwacje z mobilnej platformy wyposażonej w sensory nawigacji satelitarnej i bezwładnościowej. Kompetencje społeczne ( postawy ): Wykazuje zrozumienie znaczenia technik satelitarnych we współczesnej nawigacji, zarówno w nawigacji morskiej, lotniczej i lądowej, rozumie zagrożenia i korzyści z wykorzystania wielkich zbiorów danych lokalizacyjnych.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, geodezja satelitarna, GIS

Treści kształcenia: Podstawy nawigacji morskiej. Historia nawigacji i podstawowe obserwacje. Satelitarne systemy nawigacyjne GPS, GLONASS, GALILEO, pozycjonowanie absolutne i względne. Radionawigacja naziemna. Filtracja Kalmana. Nawigacja bezwładnościowa. Integracja INS/GNSS

Literatura: Grewal, M. S., Weill, L. R., & Andrews, A. P. (2007). Global positioning systems, inertial navigation, and integration. John Wiley & Sons. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2007). GNSS–global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more. Springer. Hofmann-Wellenhof, B., Legat, K., & Wieser, M. (2003). Navigation. Springer. Strang, G., & Borre, K. (1997). Linear algebra, geodesy, and GPS. Siam.

Metody oceny: zaliczenie wykładu na podst. kolokwium pisemnego i odpowiedzi ustnych, zaliczenie ćwiczeń indywidualnych obliczeniowych i terenowych.

Uwagi: