ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RIPS20117o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Audyt i certyfikacja jakości
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Stanisław Minta
Język: polski


Efekty kształcenia: WIEDZA: Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą audytowania i certyfikacji jakości w kontekście ich znaczenia w marketingu przedsiębiorstw. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w podmiotach z branży rolno-spożywczej. Zna procedury audytowania i certyfikacji jakości przydatne przy prowadzeniu i rozwijaniu różnych form przedsiębiorstw. UMIEJĘTNOŚCI: Ma przygotowanie do pracy w charakterze audytora jakości. Posiada umiejętność tworzenia pisemnych opracowań dotyczących aspektów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Potrafi korzystać z norm ISO i wskazać dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procesu audytowania i certyfikacji w ramach wybranego procesu produkcji.

Kompetencje: Analizuje realizowane zadania pod kątem priorytetów jakościowych uwzględniających rolę personelu zarządzającego i wykonawczego. Potrafi pracować w zespole jako kierownik lub wykonawca części powierzonego zadania. Korzysta z podejścia projakościowego w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią w branży rolno-spożywczej.

Wymagania wstępne: zarządzanie, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Treści kształcenia: Wprowadzenie do problematyki audytowania i certyfikacji jakości w przedsiębiorstwach. Charakterystyka audytów jakości według kryterium przedmiotowego i kryterium pochodzenia zespołu audytującego. Przegląd ISO 9001 pod kątem audytu. Metodyka i techniki audytowania. Procedura przeprowadzania audytów wewnętrznych. Inicjowanie audytów. Przegląd dokumentów niezbędnych podczas audytu. Identyfikowanie, charakteryzowanie i analiza przyczyn niezgodności. Lista pytań kontrolnych jako narzędzie wspomagające audyt. Sposoby prowadzenia wywiadu podczas audytu. Wymagania stawiane audytorom. Kontakt interpersonalny i komunikacja podczas audytu. Raport z audytu – niezbędne elementy składowe. Audyt drugiej strony jako narzędzie nadzoru i doskonalenia relacji między kontrahentami. Audytowanie w kontekście najczęstszych błędów w działaniu systemu ISO. Certyfikacja jakości – wprowadzenie. Certyfikacja wyrobów, procesów i personelu. Certyfikacja systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy). Wybrane jednostki certyfikujące. Przebieg procesu certyfikacji. Nagrody, programy, znaki i certyfikaty jakości w branży rolno-spożywczej. Przykłady certyfikatów jakości w innych branżach. Otrzymanie i utrzymanie certyfikatu jakości.

Literatura: 1) Hamrol A.: „Zarządzanie jakością z przykładami”. Wyd. PWN, Warszawa, 2008 r. 2) Łunarski J.: „Zarządzanie jakością, standardy i zasady”. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008 r. 3) Urbaniak M.: „Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej”. Wyd. Difin, Warszawa, 2007 r. 4) Walczak M. (red.): „Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług” (wydawnictwo zaktualizowane). Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa, 2009 r.

Metody oceny: Wiedza: egzamin pisemny Umiejętności: Ocena przeprowadzonych analiz dostarczonych w formie pisemnej, sprawdzian pisemny dotyczący nabytych umiejętności, ocena ustnej prezentacji Kompetencje społeczne: Ocena aktywności w trakcie pracy grupowej.

Uwagi: