ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISS10572o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Nawodnienia
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Ryszard Pokładek
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna zasady obliczania miarodajnych niedoborów wodnych; zna sposoby obliczeń dawek nawodnieniowych; zna podstawowe rodzaje i układy urządzeń do nawodnień podsiąkowych i deszczownianych jako systemów kształtujących potencjał przyrody; zna warunki w jakich można te nawodnienia stosować. Umiejętności Potrafi ocenić potrzebę konieczności nawodnienia; potrafi określić niedobory wodne, dobrać dawki do nawodnień oraz urządzenia wodno-melioracyjne niezbędne do regulowania stosunków powietrzno-wodnych użytków rolnych; potrafi korzystać z dokumentacji i opracowań inżynierskich; potrafi wykorzystać znajomość obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Kompetencje: Ma świadomość podnoszenia kompetencji zawodowych oraz potrzeby oceny skutków działalności inżynierskiej w środowisku.

Wymagania wstępne: odwodnienia

Treści kształcenia: Koncepcja regulacji cieku z uwzględnieniem potrzeb melioracji doliny. Cel regulacji cieku dla potrzeb melioracji. Działanie wody na glebę, roślinę i mikroklimat. Niedobory wodne. Działanie nawodnień podsiąkowych. Ilość nawodnień, warunki stosowania nawodnień. Systemy i urządzenia deszczowniane. Dawki nawodnieniowe, częstotliwość deszczowania. Dobór zraszaczy. Urządzenia deszczowniane powierzchniowe i podziemne. Efekty deszczowania.

Literatura: 1. Prochal P. Podstawy melioracji rolnych t. I i II, PWRiL, Warszawa 1989. 2. Ostromęcki J. Podstawy melioracji nawadniających. Wyd. PWN Warszawa 1973. 3. Drabiński A., Pływaczyk L., Rojek M. Przewodnik do ćwiczeń z melioracji rolnych cz. II. Nawodnienia podsiąkowe. Wyd. AR we Wrocławiu Nr 268, 1979. 4. Drupka S. Deszczownie i deszczowanie. Wyd. PWRiL Warszawa 1980. 5. Dzieżyc J. (red.) Potrzeby wodne roślin uprawnych. Wyd. PWN Warszawa 1988. 6. Karczmarczyk S., Nowak L. (red.) Nawadnianie roślin. Wyd. PWRiL Poznań 2006.

Metody oceny: zaliczenie 2 projektów, 2 kolokwiów, egzamin pisemny

Uwagi: Program przedmiotu: Wykład 1: Warunki stosowania nawodnień ciśnieniowych, rodzaje nawodnień ciśnieniowych oraz ich rozwój w Polsce i na świecie. Wykład 2: Systemy i urządzenia deszczowniane i ich ogólna charakterystyka, działanie deszczowania na środowisko przyrodnicze, efekty deszczowania, optymalne okresy deszczowania. Wykład 3: Zapotrzebowanie wody do nawodnień deszczownianych, metody określania dawki polewowej, częstotliwość deszczowania, efektywny czas nawodnienia. Wykład 4: Niezbędna wydajność deszczowni w różnych warunkach jej zastosowania, miarodajny dopływ na obiekt nawadniany. Wykład 5: Zraszacze, ich podział i charakterystyka, dobór zraszaczy obrotowych oraz o działaniu ciągłym, intensywność deszczowania, rzeczywiste i chwilowe natężenie opadu, układy stanowisk zraszaczy, równomierność deszczowania. Wykład 6: Rurociągi powierzchniowe deszczowni, urządzenia przeciągane, przetaczane, obrotowe, frontalne i szpulowe. Wykład 7: Rurociągi podziemne (materiały, średnice, połączenia), wyposażenie instalacji stałej systemu deszczownianego, ogólne zasady ich projektowania i wykonawstwa. Wykład 8: Koncepcja regulacji cieku na tle melioracji doliny, cel regulacji odbiornika dla potrzeb melioracji (grunty orne, użytki zielone). Wykład 9: Ogólnoświatowe problemy związane z nawodnieniami, podział nawodnień ze względu na technikę dostarczania wody, rodzaje nawodnień. Wykład 10: Działanie wody w procesie nawodnienia na glebę, roślinę i mikroklimat, niedobory opadów, miarodajne niedobory wodne. Wykład 11: Warunki stosowania nawodnień podsiąkowych, systemy gospodarowania wodą w nawodnieniach podsiąkowych, rozstawa i głębokość rowów wg Zakaszewskiego. Wykład 12: Wymiarowanie rowów odwadniająco-nawadniających, zasady projektowania rowów głównych prowadzących stale i okresowo wodę, obliczanie zapotrzebowania wody do nawodnień podsiąkowych wg Zakaszewskiego. Wykład 13: Obliczanie nawodnień podsiąkowych wg Ostromęckiego (schemat hydrauliczny, czas trwania nawodnienia i dopływy jednostkowe), okresowa i jednorazowa dawka nawodnieniowa, ilość nawodnień. Wykład 14: Urządzenia na obiekcie nawadnianym podsiąkiem, układ zależny i niezależny, rozmieszczenie budowli piętrzących, zasady melioracji gleb organicznych (przyczyny i czynniki wpływające na wielkość osiadania torfowiska, wzory Ostromęckiego). Wykład 15: Zasady regulowania stosunków wodnych w terenach przyległych do spiętrzeń. Rodzaj i zakres ćwiczeń: ćwiczenia projektowe. Ćwiczenia 1-7: Elementy projektu technicznego nawodnienia deszczownianego. Ćwiczenia 8-15: Elementy projektu technicznego nawodnienia podsiąkowego.