ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RRSN20332f16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Podstawy zrównoważonego rozwoju
Kierunek: Rolnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 18 / 0 / 0
Prowadzący: dr inż. Ewa Tendziagolska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student ma wiadomości dotyczące różnic pomiędzy praktykami przyjaznymi środowisku.. możliwymi do wprowadzenia w różnych typach gospodarstw. Potrafi określić zasady prowadzenia gospodarstw zgodnie z regułami poszczególnych systemów rolnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolnictwo integrowane i ekologiczne. Kojarzy możliwości ekonomiczne wynikające z wprowadzenia przyjaznych środowisku praktyk w określonym typie gospodarstwa. Umiejętności: Student potrafi dobrać odpowiednie metody gospodarowania w różnych systemach rolnictwa. Potrafi określić wpływ wybranych praktyk rolniczych na środowisko.

Kompetencje: Student wykazuje zrozumienie potrzeby integrowanych i ekologicznych metod produkcji. Ocenia stan zagrożenie rolnictwa konwencjonalnego i opracowuje bezpieczniejsze technologie dla środowiska. Docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę dokształcania się.

Wymagania wstępne: Podstawy produkcji roślinnej.

Treści kształcenia: Zmiany zachodzące we współczesnym rolnictwie, będące wynikiem globalnej polityki zrównoważonego rozwoju, główne zasady zrównoważonego rozwoju w rolnictwie: ochrona bioróżnorodności w krajobrazie i ekosystemie, możliwości ograniczenia ujemnych skutków produkcji rolniczej dla środowiska, programy rolnośrodowiskowe.

Literatura: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PROW 2007-2013. Warszawa, lipiec 2007. Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Wyd. KUL, Lublin 2006. Siebeneicher G. E. Podręcznik rolnictwa ekologicznego. Wyd. Nauk. PWN. 1997 Kozłowski S. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL, Lublin 2007.

Metody oceny: Egzamin z treści wykładów.

Uwagi: