ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NZCS10024o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Tomasz Boruczkowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student ma ogólna wiedzę z technologii informacyjnej, definiuje pojęcia z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wskazuje i rozpoznaje usługi w mediach informacyjnych, zna zasady obsługi arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu, narzędzi grafiki rastrowej oraz narzędzi grafiki wektorowej, zna podstawy baz danych, wymienia przykłady zastosowania oprogramowania specjalistycznego w swojej dziedzinie kształcenia. Umiejętności: Student kreatywnie korzysta ze źródeł informacji internetowej i usług w sieciach informatycznych, ma opanowaną naukę i pracę w chmurze, umie formatować dokumenty korzystając ze stylów, projektuje i przeprowadza obliczenia oraz elementarną analizę danych w środowisku arkusza kalkulacyjnego korzystając z formuł, filtrów i modułów graficznych, przygotowuje prezentację ekranową przedstawiającą wyniki własnej pracy także z zastosowaniem aplikacji internetowych, analizuje pod nadzorem zagadnienia problemowe pod kątem wykorzystania narzędzi informatycznych do rozwiązania problemu i uzasadnia wybór narzędzi informatycznych.

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Student organizuje, według wskazówek zwierzchnika, pracę zespołu wykorzystując dostępne aplikacje sieciowe. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności w odniesieniu do korzystania i przetwarzania informacji.

Wymagania wstępne: szkolenie w zakresie korzystania z platformy zdalnego nauczania, matematyka

Treści kształcenia: Obsługa aplikacji internetowych, obsługa arkuszy kalkulacyjnych, obsługa edytorów tekstu, obsługa narzędzi grafiki rastrowej, obsługa narzędzi grafiki wektorowej, podstawy baz danych, prawo autorskie w zakresie korzystania i przetwarzania informacji internetowej.

Literatura: 1. P. J. Durka: Cyfrowy świat: jak to działa; 2004, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa. Wersja elektroniczna poprzedniego wydania: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC; 2. P. J. Durka: Technologia informacyjna, czyli wszystko co zawsze chciałeś wiedzieć o Internecie i komputerach ale…” 2010; http://brain.fuw.edu.pl/edu/TI:Technologia_Informacyjna/skrypt; 3. M. J. Hernandez: Bazy danych dla zwykłych śmiertelników; wyd. III 2004, Mikom, Warszawa; 4. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu. Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007

Metody oceny: udział w ćwiczeniach aktywizujących, udział w forach dyskusyjnych, sprawdziany praktyczne (zajęcia kontrolowane), ocena projektu (praca zespołowa), ocena zadań indywidualnych

Uwagi: