ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BSRS10005o16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Technologia informacyjna
Kierunek: Biotechnologia stosowana roślin
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Aleksander Krzyś, dr inż. Krzysztof Pieczarka
Język: polski


Efekty kształcenia: Student ma ogólna wiedzę z zakresu IT, jest w stanie zdefiniować pojęcia ICT, może zaprezentować i rozpoznać usługi w sieciach informatycznych. Student wie jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego, edytować teksty, korzystać z rastarowych i wektorowych narzędzi graficznych, zna podstawy baz danych. Student podaje przykłady specjalistycznego oprogramowania w swojej dziedzinie studiów. Student twórczo wykorzystuje źródła informacji i usług internetowych w sieciach komputerowych, używa chmur obliczeniowych, wie, jak projektować i wykonywać obliczenia i podstawową analizę i filtrowanie danych za pomocą arkusz kalkulacyjnego. Student przygotowuje prezentacje ekranowe pokazujące wyniki swojej pracy z aplikacji internetowych, jest w stanie analizować i rozwiązywać problemy i uzasadnić wybór narzędzi pod nadzorem instruktora. Student projektuje proste bazy danych.

Kompetencje: Student potrafi pracować w zespole z wykorzystaniem dostępnych aplikacji sieciowych, dostrzega znaczenie odpowiedzialności zawodowej i etycznej przy wykorzystywaniu i przetwarzaniu informacji

Wymagania wstępne: Szkolenie z zakresu platformy zdalnego nauczania

Treści kształcenia: Aplikacje sieci web, arkusze kalkulacyjne, procesory tekstu, narzędzia grafiki rastarowej i wektorowej, podstawowe narzędzia graficzne baz danych, prawa autorskie w zakresie wykorzystania i przetwarzania treści.

Literatura: 1. Zarkoczy P., Heap N. Information technology: An Introduction. 1994. ISBN: 978-0273605911. 2. Bott F. Professional Issues in Information Technology. 2005. BCS. 3. ECDL Syllabus 5. Module 4 spreadsheets Using Excel 2010 by ciA training ltd. 2011 4. ECDL Advanced Syllabus 2.0 Module AM3 Word Processing Using Word 2007 (Ecdl Advanced 20) by CiA Training Ltd. 2009. 5. ECDL Advanced Syllabus 2.0 Module AM5 database Using Access 2007 (Ecdl Advanced 20) by CiA Training Ltd. 2009.

Metody oceny: Udział w zajęciach szkoleniowych, udział w forach dyskusyjnych, kolokwia, zaliczenie projektu (praca zespołowa), zaliczenie zadań indywidualnych.

Uwagi: Przedmiot jest nauczany w systemie blended learning na platformie Moodle. Kurs obejmuje cztery moduły podzielone na bloki tematyczne: Moduł 1.: Elementy Web 2.0. Prawa autorskie. Licencje internetowe Moduł 2.: Podstawy technik informatycznych, interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, oprogramowanie open source. Moduł 3.: Edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, prezentacje. Moduł 4.: Grafika komputerowa: wektorowa i rastrowa, 2D i 3D. Moduły zawierają treści edukacyjne, pogrupowane w bloki tematyczne, w formi prezentacji i ćwiczeń praktycznych (np. testy do samodzielnej nauki). Uczniowie aktywnie uczestniczą w ocenianych, tematycznych forach dyskusyjnych, wykonują zadania indywidualne i uczestniczą w pracy zespołowej, w celu wykonania strony internetowej