ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RRSN10327f16
Rok / Semestr: 2016/2017 zimowy
Nazwa: Środki ochrony roślin w ekosystemach
Kierunek: Rolnictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 9 / 9 / 0
Prowadzący: dr inż. Jacek Jackowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna uboczne konsekwencje wprowadzania do ekosystemów substancji biologicznie czynnych (sbc) środków ochrony roślin. Rozumie wagę i znaczenie dla bioróżnorodności, stosowania selektywnych środków ochrony roślin. Rozumie podstawowe prawidłowości rządzące zachowaniem się ksenobiotyków w środowisku, tj. w glebie, wodzie i w roślinach. Umiejętności: Posiada zdolność wykorzystania nabytych wiadomości do oceny możliwych do przewidzenia skutków środowiskowych stosowania środków ochrony roślin. Potrafi wykorzystać tę wiedzę dla zapobiegania lub zmniejszenia zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska, wynikającego z nieprawidłowości w wykonywaniu zabiegów chemicznych.

Kompetencje: Jest świadomym potencjalnym użytkownikiem środków ochrony roślin. Umieć ocenić szkodliwość preparatu, jak i ryzyko związane z jego niewłaściwym zastosowaniem, w kontekście bezpieczeństwa operatora, środowiska, oraz konsumenta. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji w na styku ochrony roślin i wiedzy ekologicznej

Wymagania wstępne: Botanika, zoologia, chemia, biochemia i fizjologia roślin na poziomie akademickim, ogólna uprawa roślin.

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia toksykologiczne i ekotoksykologiczne. Aspekty praktyczne bezpieczeństwa operatora i środowiska podczas zabiegów chemicznych. Zagadnienie selektywności sbc. Obieg w środowisku ksenobiotyków pochodzenia rolniczego, ich trwałość i wpływ na ekosystemy lądowe i wodne. Obecność pestycydów w sieciach pokarmowych. Pozostałości sbc pestycydu w produktach spożywczych. Zagadnienia roślin transgenicznych jako źródeł ksenobiotyków w ekosystemach.

Literatura: 1.Carlile W.R., 2006. Pesticide selectivity, Health and the Environment. Cambridge Univ Press. 2. Walker C. H., Hopkin S. P., Sibly R. M., Peakall D. B., 2002. Podstawy ekotoksykologii. Tłum. pod red. Pawła Miguli, wyd. polskie wg II wyd. angielskiego: PWN. 3. Źródła rozproszone w oryginalnych artykułach naukowych.

Metody oceny: Wiedza: Egzamin pisemny po 6 semestrze Umiejętności: Egzamin pisemny po 6 semestrze Kompetencje społeczne: Egzamin pisemny po 6 semestrze

Uwagi: