ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: OŹES20149o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Rekuperacja i magazynowanie energii
Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Leszek Romański, dr inż. Arkadiusz Dyjakon
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Ma wiedzę z zakresu oszczędzania i magazynowania energii R2 OŹE_W10 posiada szczegółową wiedzę opartą na silnej podbudowie teoretycznej w zakresie projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystania źródeł energii odnawialnej R2 OŹE_W12a Umiejętności: potrafi dokonać identyfikacji i określić specyfikę zadań inżynierskich oraz opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania R2OŹE_U03 ma umiejętność samokształcenia, między innymi w celu podnoszenia kompetencji zawodowych R2OŹE_U08 potrafi rozwiązywać w oparciu o standardowe działania inżynierskie problemy produkcyjne i eksploatacyjne w zakresie źródeł energii odnawialnej, uwzględniając jednocześnie wymogi związane z dbałością o środowisko naturalne R2OŹE_U11

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie energetyki odnawialnej oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów R2OŹE _K01 Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za podjęte działania wpływające na kształtowanie i stan środowiska naturalnego R2OŹE _K03 Potrafi pracować w zespole przyjmując role osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania R2OŹE _K05

Wymagania wstępne: Fizyka, Chemia, Matematyka, Ekonomia, Termodynamika

Treści kształcenia: Rekuperacja i odzysk ciepła – pojęcia podstawowe. Budowa, rodzaje i zasada działania rekuperatorów w budownictwie mieszkaniowym. Układy wentylacyjno-grzewcze z rekuperatorem – wymagania, rozwiązania techniczne, projektowanie. Zasady doboru rekuperatora. Współpraca rekuperatora z innymi systemami wentylacji. Zamrożenie rekuperatora. Magazynowanie energii mechanicznej. Rozwiązania techniczne. Sposób obliczania wielkości magazynu Magazynowanie energii elektrycznej. Budowa, zastosowanie różnych typów akumulatorów. Magazynowanie energii elektrycznej pośrednie. Magazynowanie ciepła nisko i wysokotemperaturowego. Ciepło jawne i utajnione. Charakterystyka złoża. Metody obliczeń rozmiarów magazynu.

Literatura: Staniszewski D., Targański W.: Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, Gdańsk 2007 Pawiłojć A., Targański, W. Bonca Z.: Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Wydawnictwo INNE, Gdynia 1998 Grygier G., Szyperski P.: Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (systemu rekuperacji) w domach jednorodzinnych, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Warszawa 2011 Pisarev V.: Projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z rekuperacją ciepła, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014 Oszczak W.: Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła, WKŁ, Warszawa 2009 Wnuk R.: Budowa domu pasywnego w praktyce, Wydawnictwo INNE, Gdynia 2012 Wnuk R.: Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym, Wyd. Przewodnik budowlany, 2007 Kaiser K.: Wentylacja i klimatyzacja – wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja, IPPU Masta sp. z o.o., Gdańsk 2015 Romański L.: 2013. Odnawialne źródła energii. Skrypt UP we Wrocławiu. Romański L., Dyjakon A., Bukowski P., Łuczycka D: 2013. Odnawialne źródła energii. Przewodnik do ćwiczeń. Skrypt UP we Wrocławiu. Rubik M. 1999. Pompy ciepła. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie” Warszawa. Hang Li-Zhi: Total heat recovery - Heat and moisture recovery from ventilation air. Nova Science Publisher, New York 2008. Gonzalo R., Rainer V.: Passive house design: planning and design of energy-efficient buildings, Walter de Gruyter, 2014. Maclay B.: The new net zero: leading-edge design and construction of homes and buildings for a renewable energy future, Green Publishing Company, 2014. Hootman T.: Net zero energy design: a guide for commercial architecture, Wiley, 2012. Kachadorian J.: The passive solar house, Chelsea Green Publishing Company, 2006.

Metody oceny: Wiedza: Zaliczenie kolokwium pisemnego, zaliczenie projektów z zakresu rekuperacji i magazynowania energii. Projekty są wykonywane przez zespoły 2-3 osobowe. Umiejętności: Ocena wykonanych obliczeń projektowych, analiza wyników i interpretacja zebranych danych, argumentacja dokonywanych wyborów, ocena ustnej prezentacji projektu. Kompetencje społeczne: Ocena efektów pracy indywidualnej i w zespole, ocena poprawności doboru argumentów w odniesieniu do skutków realizacji proponowanego (przez studenta lub zespół) rozwiązania, świadomość ekologiczna, poszanowanie dla praw autorskich, odpowiedzialność za wykonywane zadanie, sumienność w przygotowaniu do realizacji zadań.

Uwagi: