ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IPS10065o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Budownictwo
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Maciej Orzechowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna i rozumie podstawowe normatywy techniczne dotyczące ogólnych warunków wznoszenia prostych budynków i budowli. Zna charakterystyczne wymagania oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zna elementy konstrukcyjne budynków tradycyjnych oraz podstawowe zagadnienia materiałoznawstwa oraz bezpieczeństwa konstrukcji. Umiejętności Potrafi posługiwać się podstawowym aktem prawnym normującym zagadnienia projektowania oraz budowy (podstawy prawa budowlanego). Potrafi pozyskiwać informacje o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Potrafi przygotować projekt architektoniczno-budowlany oraz zaprojektować podstawowe elementy układu konstrukcyjnego obiektu podpiwniczonego, jednokondygnacyjnego z użytkowym poddaszem.

Kompetencje: Kompetencje społeczne Ma świadomość znaczenia aspektu energooszczędnego związanego z potrzebą obniżenia energochłonności obiektu budowlanego oraz jego wpływu na środowisko. Wykazuje zrozumienie dla zagadnień estetycznych związanych z projektowaniem obiektów budowlanych.

Wymagania wstępne: rysunek techniczny i planistyczny

Treści kształcenia: Normy i warunki techniczne. Podstawy wiedzy o budownictwie. Typizacja i koordynacja wymiarowa w budownictwie. Zagadnienia projektowania i konstruowania obiektów budowlanych w różnej skali i o różnym przeznaczeniu. Ustroje budowlane. Podstawy budownictwa tradycyjnego. Wymagania terenowe, przestrzenne, funkcjonalne i estetyczne. Podstawowe zagadnienia materiałoznawstwa. Obciążenia użytkowe. Elementy konstrukcyjne budynków tradycyjnych. Zagadnienia bezpieczeństwa konstrukcji. Uwzględnianie otoczenia w projektowaniu i konstruowaniu obiektów budowlanych.

Literatura: 1. Skowroński W. i inni: Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany, Arkady, Warszawa 2008; 2. Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2007; 3. Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa 2009; 4. Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa – Tom 1 - 4, Arkady, Warszawa 2007 - 2010; 5. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Warszawa 2001.

Metody oceny: zaliczenie projektu, 2 kolokwia, egzamin pisemny

Uwagi: