ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ICSS10221o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Marek Szołtysik
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna prawodawstwo w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, posiada wiedzę z zakresu zagrożeń zdrowotnych żywności, zna i rozumie podstawowe zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności takich jak: GMP/GHP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2005 i ISO 9001, zna główne zasady tworzenia dokumentów systemowych, posiada ogólną wiedzę z zakresu weryfikacji systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zasad planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditu. Umiejętności Potrafi identyfikować zagrożenia zdrowotne żywności, określać ich źródła i wyznaczać dla nich środki zapobiegawcze i kontrolne, umie właściwie dobrać metody wykorzystywane w analizie ryzyka, a także przeprowadzić analizę zagrożeń zdrowotnych i identyfikację krytycznych punktów kontrolnych, potrafi przygotować dokumentację obligatoryjnych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności takich jak GMP/GHP i HACCP, potrafi zaplanować, przeprowadzić i właściwe udokumentować audit zgodności z 7 zasadami systemu HACCP. Kompetencje społeczne ( postawy ) Wykazuje zrozumienie znaczenia dla kształtowania jakości zdrowotnej żywności w kontekście zachowania zdrowia i życia konsumentów, a także odpowiedzialności jaka spoczywa na jednostkach dokonujących weryfikacji tych działań.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: matematyka, fizyka, chemia, biologia, analiza ryzyka, prawo

Treści kształcenia: Kształtowania jakości żywności w ujęciu systemowym. Prawodawstwo Polski i Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Identyfikacja i identyfikowalność żywności. Zagrożenia zdrowotne żywności – identyfikacja, charakterystyka, źródła występowania i zapobieganie. Charakterystyka wymagań systemów: GMP/GHP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2005 i ISO 9001:2000. Zasady dokumentowania systemów zarządzania jakością. Audyt systemu zarządzania jakością.

Literatura: 1. Pr.zb. pod red. T. Trziszki. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wyd. UP we Wrocławiu, 2009. 2. Pr.zb. pod red. J.Kijowski, T.Sikora. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. WNT Warszawa, 2003. 3. D.Kołożyn-Krajewska, T.Sikora. HACCP.Kompetencja i systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. SIT-NOT.Spoż. Warszawa, 1999 4. Praca zbiorowa pod red. T.Sikory. Klient w organizacji zarzadzanje przez jakość. Wyd.AE Kraków, 2006. 5. Luning P.A., Marcelis W.J., Jungen W.M.F. Food quality management a techno-managerial approach. Wageningen Pres., Netherland, 2002. 6. Wawak S. Zarządzanie jakościa. Teoria i praktyka. Wyd. Helion Gliwice, 2002. Szczepańska K. Kompleksowe zarządzanie TQM. Wyd. Normalizacyjne ALFA Sp. z o.o. 7. Poradnik Norm ISO 9000:2000 8. Czasopisma: Bezpieczeństwo i higiena żywności; Przemysł spożywczy.

Metody oceny: zaliczenie trzech projektów dokumentacji systemów zarządzania jakością , egzamin pisemny

Uwagi: