ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NWSS10053o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Rachunkowość przedsiębiorstw
Kierunek: Towaroznawstwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Lech Paczkowski
Język: polski


Efekty kształcenia: W trakcie kursu studenci zapoznają się z podstawami prawnymi rachunkowości oraz zasadami prawidłowej rachunkowości, zasadami ewidencji gospodarczych na kontach księgowych bilansowych i wynikowych (ewidencja środków trwałych i zapasów magazynowych oraz kosztów i przychodów). Poznają także zasady sporządzania i analizy podstawowych sprawozdań finansowych – bilansu majątkowego i rachunku zysków i strat oraz zasady ustalania i ewidencji podatków.

Kompetencje: Po zajęciach studenci będą znać zasady obowiązujące w rachunkowości oraz posiadać umiejętności z zakresu: księgowania operacji gospodarczych na kontach bilansowych i niebilansowych, otwierania i zamykania kont – obliczania sald, sporządzania bilansu majątkowego i jego analizy, obliczania amortyzacji i ustalania podatku dochodowego VAT, CIT oraz wyniku finansowego jednostki. Studenci będą potrafili wykorzystać sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa do dokonania oceny aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Wymagania wstępne: bez wymagań

Treści kształcenia: Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa i podstawa decyzji gospodarczych. Charakterystyka elementów bilansu i wykorzystanie ich do analizy finansowej przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu. Konto księgowe ilościowe i finansowe, budowa konta oraz zasady księgowania na kontach, zasada podwójnego zapisu i zapisu jednostronnego, zasady ewidencji i umorzenia środków trwałych. Koszty i przychody w przedsiębiorstwie – klasyfikacja i sporządzanie rachunku zysków i strat oraz ustalanie wyniku finansowego. Ustalanie i ewidencja podatku VAT i CIT.

Literatura: 1.Kiziukiewicz T. (pod red.) 1998. Rachunkowość, Eksport. Wyd. i Doradztwo, Wrocław. 2.Cebrowska T. (pod red.) 2006. Rachunkowość finansowa i podatkowa. PWN Warszawa. 3.Kiziukiewicz T., Sawicki K.. Pałka M. 2002. Rachunkowość jednostek od 1.01.2002. Ekspert Wyd. i Doradztwo, Wrocław. 4.Prymon K., Węgrzyn A. 2007. Rachunkowość finansowa – zbiór zadań. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 5.Nowak E. 2004. Rachunek wyników. Wyd. Defin, Warszawa. 6.Sawicki K. 1996. Podstawy rachunkowości. PWN Warszawa.

Metody oceny: Wykłady: egzamin pisemny, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia 60%. Ćwiczenia: dwa kolokwia jako podstawa zaliczenia.

Uwagi: