ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IWS20279o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Specjalistyczne systemy informacji przestrzennej
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 28 / 0
Prowadzący: dr inż. Adam Michalski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Student zna podstawowe pojęcia dotyczące danych przestrzennych; opisuje metody tworzenia numerycznego modelu terenu; opisuje metody opracowania podstawowych analiz hydrologicznych na NMT; Umiejętności Student zna podstawy obsługi wybranego oprogramowania SIP; umie utworzyć zadaną strukturę klas obiektów; potrafi tworzyć i edytować obiekty na mapie; potrafi skalibrować zeskanowaną mapę; umie wykonać numeryczny model terenu z mapy topograficznej; przeprowadza proste analizy hydrologiczne na NMT.

Kompetencje: Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane w zespole zadania.

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Bazy danych przestrzennych; analizy przestrzenne danych w modelu wektorowym; numeryczny model terenu; metody interpolacji danych przestrzennych; model rastrowy danych, analizy przestrzenne w modelu rastrowym; analizy hydrologiczne w SIP; model sieciowy danych przestrzennych w hydrologii.

Literatura: 1. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D.: GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2007. 2. Maidment D.: Arc Hydro for Water Resources, Esri Press, 2002. 3. Maidment D., Djokic D.: Hydrologic and Hydraulic Modeling Support with Geographic Information Systems, Esri Press, 2000. 4. Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo UG, 2008. 5. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa, 2007.

Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawdzianów praktycznych przy komputerze oraz oceny projektu grupowego, wykład - egzamin pisemny

Uwagi: Wykład. 1. Systemy informacji przestrzennej – definicje, historia, zadania. Wykład. 2. Bazy danych, indeksowanie przestrzenne w bazach danych, język SQL. Wykład. 3. Analizy przestrzenne danych w modelu wektorowym. Wykład. 4. Cyfrowe zasoby danych przestrzennych w Polsce. Podstawowe informacje o SDI. Wykład. 5. Numeryczny model terenu – źródła danych, modele zapisu, zasoby NMT w Polsce. Wykład. 6. Zasoby NMT w Polsce. Wykład. 7. Metody interpolacji danych przestrzennych. Wykład. 8. Model rastrowy danych. Wykład. 9. Analizy przestrzenne w modelu rastrowym cz. 1. Wykład. 10. Analizy przestrzenne w modelu rastrowym cz. 2. Wykład. 11. Analizy hydrologiczne w SIP cz.1. Wykład. 12. Analizy hydrologiczne w SIP cz.2. Wykład. 13. Model sieciowy danych przestrzennych w hydrologii. Wykład. 14. Analizy przestrzenne w modelu sieciowym. Wykład. 15. Repetytorium. Rodzaj i zakres ćwiczeń: ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenie. 1. Zapoznanie się z oprogramowaniem SIP - ArcGIS (2h). Ćwiczenie. 2. Kalibracja zeskanowanej mapy w państwowym układzie współrzędnych (2h). Ćwiczenie. 3. Tworzenie danych wektorowych i ich edycja (2h). Ćwiczenie. 4. Analiza danych wektorowych, zastosowania hydrologiczne (2h). Ćwiczenie. 5. Opracowanie i analiza danych wektorowych – sprawdzian praktyczny (2h). Ćwiczenie. 6. Dane w modelu rastrowym; podstawowe funkcje analizy danych rastrowych (2h). Ćwiczenie. 7. Tworzenie NMT na podstawie mapy topograficznej, podstawowe i wtórne atrybuty topograficzne, wypalanie cieków (4h). Ćwiczenie. 8. Analizy hydrologiczne na NMT- mapy kierunku, akumulacji spływu; segmentacja cieków; wyznaczanie zlewni elementarnych i sprzężonych; inne (4h). Ćwiczenie. 9. Opracowanie i analiza danych rastrowych w hydrologii – sprawdzian praktyczny (2h). Ćwiczenie. 10. Projekt realizowany w grupach (4h). Ćwiczenie. 11. Tworzenie i analiza danych hydrologicznych w modelu sieciowym (4h). Prowadzący wykłady: dr inż. Adam Michalski