ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10069f16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Technologia Konserwacji, Przetwarzania i Higieny Pasz
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: Dr hab. Rafał Bodarski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student zna zasady doboru gatunków i odmian roślin pastewnych przydatnych do uprawy w różnych ogniwach zmianowania; zna wartość pokarmową pasz w stanie naturalnym, zakonserwowanym i przetworzonym (siano, kiszonki, susz, granulaty); ma wiedzę na temat sposobów i warunków prawidłowego procesu konserwacji (kiszenie, suszenie), przetwarzania oraz magazynowania pasz; zna ograniczenia w stosowaniu pasz wynikające z ich cech naturalnych (związki antyżywieniowe) oraz nabytych (wadliwy proces konserwacji i niewłaściwe przetwarzanie i przechowywanie). Umiejętności: potrafi ocenić przydatność zielonek do konserwacji; umie ocenić jakość i wartość pokarmową zakonserwowanych pasz objętościowych oraz przeanalizować czynniki wpływające na przebieg procesu konserwacji; potrafi zorganizować produkcję pasz w stosunku do potrzeb żywieniowych zwierząt; umie zarządzać zapasami magazynowymi materiałów paszowych, tak aby utrzymana była prawidłowa ich jakość i higiena.

Kompetencje: Student ma świadomość zależności między jakością zastosowanej paszy, a jakością produktu zwierzęcego oraz zdrowia zwierząt i ludzi; wykazuje znajomość możliwości ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu stosowania złej jakości pasz poprzez rzetelną ocenę i dobór komponentów do dawek pokarmowych dla różnych grup technologicznych; rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu nowych metod konserwacji, przetwarzania i przechowywania pasz; ma świadomość odpowiedzialności za zadania wspólnie realizowane w zespole.

Wymagania wstępne: żywienie zwierząt, fizjologia roślin i zwierząt

Treści kształcenia: Omówione zostaną uwarunkowania produkcji pasz objętościowych i treściwych. Kryteria doboru odpowiednich gatunków i odmian roślin pastewnych w aspekcie potrzeb żywieniowych zwierząt, a także właściwości chemiczne i wartość pokarmowa oraz wykorzystanie tych pasz w żywieniu zwierząt. Omówione zostaną metody konserwacji i przetwarzania pasz, a także sposoby magazynowania oraz skutki skarmiania pasz wadliwie zakonserwowanych, przetworzonych i przechowywanych.

Literatura: 1. Jamroz D. (red.) Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. 3-tomowy podręcznik, PWN Warszawa, 2005. 2. Chachułowa J. (red.) Pasze. Wyd. SGGW, Warszawa 1996. 3. Falkowski M, Kukułka J., Kozłowski S. Właściwości chemiczne roślin łąkowych., Wyd. AR Poznań , 1996. 4. Grochowicz J., Technologia produkcji mieszanek paszowych, 1996, PWRiL

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: indywidualne zaliczenie rozwiązania zadań realizowanych na ćwiczeniach 1- 5, projekt realizowany w zespole 2-3 osobowym obejmujący ćwiczenia 6-11 – ocena projektu oraz zaangażowania w jego realizację poszczególnych studentów. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny projektu.

Uwagi: