ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IPS20290o16
Rok / Semestr: 2016/2017 letni
Nazwa: Budownictwo (kosztorysowanie)
Kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna procesy inwestycyjne w budownictwie. Zna elementy konstrukcyjne budynków oraz podstawowe zagadnienia materiałoznawstwa oraz bezpieczeństwa konstrukcji. Zna rodzaje defektów budowlanych. Zna techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów, zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót oraz specyfikę kosztorysowania robót budowlanych. Zna zasady planowania i realizacji remontów bieżących i kapitalnych. Umiejętności Potrafi rozpoznać technologie i materiały użyte w istniejących obiektach budowlanych. Umie określić zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe obiektów budowlanych. Potrafi opracować plan remontów. Umie opracować kosztorys robót budowlanych.

Kompetencje: Kompetencje społeczne(postawy) Ma świadomość znaczenia aspektu energooszczędnego związanego z potrzebą obniżenia energochłonności obiektu budowlanego oraz jego wpływu na środowisko. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia i doskonalenia społeczeństwa w zakresie kosztów w budownictwie.

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia: Zakres regulacji ustawy „Prawo budowlane” i przepisów wykonawczych; zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych; proces inwestycyjny; obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. Technologie w budownictwie: rodzaje konstrukcji, elementy konstrukcji i wykończenia budynków, technologie wykończenia budynków, instalacje wewnętrzne w budynkach. Eksploatacja nieruchomości: defekty obiektów budowlanych, zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe obiektów budowlanych — miary i sposoby ich oceny. Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo elektryczne i gazowe. Certyfikacja energetyczna budynków. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji, przeglądy techniczne i remonty: miejsca w budynkach narażone na powstawanie szkód budowlanych; ocena stopnia zabezpieczenia konstrukcji przed szkodami; okresowe przeglądy techniczne budynków i urządzeń; sposoby określania potrzeb remontowych; planowanie i realizacja remontów bieżących; remonty kapitalne. Podstawy kosztorysowania: pojęcia ogólne, akty prawne, rodzaje kosztorysów, rola, zadania i funkcje kosztorysów; baza normatywna i cenowa — techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów; specyfika kosztorysowania robót budowlanych.

Literatura: Popek M., Wapińska B.: Podstawy budownictwa. WSiP, Warszawa, 2009 Tauszyński K.: Budownictwo z technologią 1., WSiP, Warszawa, 2009 Niewiadomski Z. 2011. Prawo budowlane. Komentarz. Wyd. C.H. Beck Połoński M. 2008. Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych. Wyd. SGGW Warszawa. Rudziński L.: Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2010 Kowalczyk Z., Loska F., Czarkowski M. 1995. Kosztorysowanie w budownictwie. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa. Lenard J. Budownictwo wiejskie. SGGW Warszawa 1993. Markiewicz P.: Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych Wyd. ARCHU-PLUS, Kraków 2002. Myczko A. i in.: Projektowanie, budowa i wyposażenie budynków inwentarskich: Oprac. IBMER. Warszawa 1998.. Schabowicz K., Gorzelańczyk T. Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Wyd. Dolnośląskie wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2009. Kowalczyk Z., Zabielski. Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. WSiP, Warszawa 2005. Kobielak S., Hutnik E. Projektowanie i budowa betonowych silosów na kiszonki. DWE, Wrocław 2009.

Metody oceny: zaliczenie 1 projektu, 1 kolokwium, egzamin pisemny

Uwagi: